Senter for eHelse

M4ALMO

Velkommen til avsluttende konferanse for M4ALMO-prosjektet
"Fremtidens alarmmottak fra kunnskap til handling"
14. november 2017, på Campus Grimstad, auditorium A2 135.

Link for nedlasting av prosjektets sluttrapport, Delrapport 3-2017.

Prosjektet "Modell for Alarmmottak, M4ALMO"

FoU-prosjektet M4ALMO er støttet av de Regionale Forskningsfond, har pågått siden høsten 2015 og er nå i sin avsluttende fase. Det har deltakelse fra kommuner i de tre fondsregionene Agder, Oslofjorden og Hovedstaden. Deltakere er Kvinesdal kommune som prosjekteier på vegne av de 6 Lister-kommunene, Grimstad kommune, som representerer de 8 kommunene i Østre-Agder, Kris-tiansand, Skien, Larvik, Drammen og Oslo kommune, samt teknologileverandøren Imatis AS. Forskningspartnere er SINTEF og Universitetet i Agder, hvor sistnevnte leder prosjektet.

Overordnet målsetting har vært utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelser fra hjemmeboende. Samtidig har det vært ønskelig å bidra med erfaring og informasjonsspredning som et viktig bidrag til fremtidens eldreomsorg ved å muliggjøre en trygg alderdom i eget hjem og sikre en kunnskapsplattform for fremtidige regionale piloter på alarmmottak og samarbeid mellom kommuner.

 

Formidling av kunnskap

M4ALMO-prosjektet har hatt en nær tilknytning til de kommunale helse- og omsorgstjenester, der også pasienter/brukere/brukerrepresentanter og pårørende har deltatt i kreative workshops med ulikt fokus på fremtidens tjenester. Prosjektet har hatt en stor innovasjonsgrad der modeller for organisering og tjenesteutvikling, samhandlingsløsninger og IKT-infrastruktur er belyst. Dette har foreløpig resultert i 2 publikasjoner fra prosjektet i 2016:

1.Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder. Delrapport 1-2016

2.Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner. Når og hvorfor utløses trygghetsalarmene? Delrapport 2-2016

Det er under utarbeidelse en rapport «Inter-organisatoriske problemstillinger knyttet til etablering og drift av velferdsteknologi, telemedisin og responssenter tjenester», som ventes ferdig før konferansen.

Denne avsluttende konferansen vil belyse viktige sider av responssenter tjenestene, der også erfaring fra ulike organisatoriske modeller blir presentert. Hvordan bør kommunene arbeide med velferdsteknologi og responssenter tjenester, og hva er viktig å ta hensyn til når fremtidens tjenester skal utvikles? Er det nødvendig med forskjellig tilnærming for små og store kommuner? Hvordan kan kommuner samarbeide om felles løsninger? Hvilke erfaringer er gjort fra operativ drift?

 

Målgruppe

Kommunale ledere, ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene, tjenestekontorene, FoU-enheter, helseadministratorer, prosjektledere som arbeider med velferdsteknologi, forskere, teknologi-leverandører, offentlige myndigheter, politikere, brukerrepresentanter, pasienter og pårørende.

 

PROGRAM 14. november 2017

Tid Tema Hvem
09:30 – 10:00  Ankomst og kaffe/te / frukt  
10:00 – 10:10 

Velkommen. Kort presentasjon av de kommunene/ aktørene som er til stede

Cecilie Karlsen, Kvinesdal kommune og Rune Fensli, Universitetet i Agder 
10:10 – 10:40 

Ulike behov (Brukere, tjenesten, pårørende) og ulike modeller for alarmmottak 

Elin Sundby Boysen, SINTEF 
10:40 – 11:00  Praktiske erfaringer 110-Telemark før og nå. Før brannvakt, nå helsepersonell?

May Omland, Fagsjef Koordinerende hjemmetjenester  og Espen Gottschal, Prosjektmedarbeider, Helse- og velferd, Skien kommune

11:00 – 11:20 Hvordan har Oslo kommune tenkt å løse varslings- og responskjeden i samspill med velferdsteknologi, responssentertjenester og helse- og omsorgstjenester. Veikart og konseptforslag. Harald Sundt-Ohlsen  Seksjonssjef Velferdsteknologiseksjonen Oslo kommune  
11.20 – 11.40  Praktisk erfaring med avklaring av alarmer, hvilken informasjon er nødvendig og hva savnes? Samspill med tjenestene i kommuner langt unna?  Responssenteret i Kristiansand. Anne Mette Smithsen, avdelingsleder kommunal responssentertjeneste og Gro Anita Grelland, Rådgiver og prosjektleder virksomhet helsefremming og innovasjon, Kristiansand kommune
11:40 – 12:30 

Lunsj 

12:30 – 12:45 Hvilken sammenheng er det mellom Responssenter, Telemedisinsk sentral, virtuelle tilsyn og oppfølging ute i hjemmebaserte tjenester Berglind Smaradottir, Universitetet i Agder 
12:45 – 13:00 

Juridiske forhold: Prosedyrer fra søknad, via behovskartlegging til vedtak om tjeneste og involvering av pårørende som ressurspersoner 

Rune Fensli, Universitetet i Agder 
13:00 – 13:20  Fra tjenesteinnovasjon og labtest til prosedyrer med maldokumenter for implementering i tjenestene  Kathrine Melby Holmerud, Prosjektleder Agder Living Lab, Grimstad kommune 
13.20 - 13.35 

Hva må til for å skape trygghet for brukerne? 

Ole Mikalsen, Brukerrepresentant Aust-Agder Fylkeseldreråd
13:35 – 13:50 

10 min benstrekk – påfyll av kaffe 

13:50 – 14:30 

Kunnskapsspredning – fra Pilot til drift – og hvordan få de nye kommunene med? 

Jon Helge Andersen Direktoratet for E-helse.
14.30 - 14.50 

Hva har vi lært gjennom M4ALMO prosjektet, og hva blir veien videre? 

Diskusjon med panel 
14:50 – 15:00  Oppsummering og takk for i dag   Rune Fensli, UiA, Dag Ausen, SINTEF 

 

M4ALMO logoer