Histogram


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Bildet viser et grensesnitt fra et Java-program vi har utviklet med tanke på ulike bildeoperasjoner.

Til venstre vises et røntgenbilde (fargebilde gjort om til gråtonebilde hvor de tre RGB-verdiene er like).
Ved å bevege musen over dette bildet, vil det (nedenfor røntgenbildet) for hver musposisjon (hver pixel) vises informasjon om RGB-verdiene. Til høyre vises en meny med muliget for valg av ulike matematiske operasjoner på dette røntgenbildet. Her er valgt histogram. Et histogram er en graf (her tegnet rød) som viser fordeling av de ulike pixel-verdiene (hvor mange pixler antar de ulike verdiene 0,1,2,...,255). Tilsvarende kan vises histogram også for grønn- og blå-komponentene, men disse er lik histogrammene for rød-komponenten i et gråtone-bilde.
Vi ser at relativt mange pixler har verdien 0 (sort) eller verdien 255 (hvit).
Videre ser vi at relativt få pixler er nesten-hvite eller nesten-sorte, mens relativt mange pixler har gråtone-verdier fordelt rundt midten av skalaen.

Et slikt histogram kan gi mye verdifull informasjon om et bilde.
F.eks. vil en slik opphopning av pixel-verdier rundt et snevert område (her rundt midten av skalaen) bety at kontrasten er dårlig i dette området og at verdifull informasjon derfor kan være vanskelig å lese ut av det opprinnelige bildet. Kanskje vil det derfor være ønskelig å kunne spre gråtone-verdiene i dette området (øke kontrasten i dette området) for lettere å kunne se detaljene.