Hastighet - Akselerasjon (Rettlinjet) UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Figuren viser typiske (s,t), (v,t) og (a,t) diagram

(s,t)-kurvene som viser posisjon som funksjon av tiden er tegnet med rød farge.
(v,t)-kurvene som viser hastighet som funksjon av tiden er tegnet med blå farge.
(a,t)-kurvene som viser akselerasjon som funksjon av tiden er tegnet med grønn farge.

Eks 1 (første linje):
En partikkel holder seg i ro.
Både hasigheten og akselerasjonen er lik null og grafen til både hastigheten og akselerasjonen som funksjon av tiden er en horisontal linje i høyde null, dvs en linje langs t-aksen.

Eks 2 (andre linje):
En partikkel har konstant positiv hastighet.
Hastighetsgrafen er en horisontal linje i høyde svarende til denne kontante hastigheten.
Siden hastigheten er kontant, så har partikkelen ingen akselerasjon (ingen hastighetsendring).
Akselerasjonen er altså null og akselerasjonsgrafen en en horisontal linje i høyde null, dvs en linje langs t-aksen.
Siden hastigheten er konstant, så vil posisjonsgrafen være en skrå linje med stigningstall lik den konstante hastigheten.

Eks 3 (tredje linje):
En partikkel har konstant positiv akselerasjon.
Akselerasjonsgrafen er en horisontal linje i høyde svarende til denne kontante akselerasjonen.
Siden akselerasjonen er konstant, så vil hastighetssgrafen være en skrå linje med stigningstall lik den konstante akselerasjonen.
Siden hastigheten er jevnt økende, så vil posisjonsgrafen være en parabel.

Eks 4 (fjerde linje):
En partikkel har en jevnt økende akselerasjon.
Akselerasjonsgrafen er en skrå linje (kontant stigningstall).
Hastighetsgrafen er en parabel.
Posisjonsgrafen er en 3.grads stigende kurve.