Enheter / Vektorer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimReal J]
Her vises forhåpentligvis en del velkjente enheter s (sekund), m (meter) og kg (kilogram) som er såkalte SI-enheter (standard internasjonale enheter) for måling av henholdsvis tid, lengde og masse.
Selvfølgelig kan vi måle tid i andre enheter enn sekund (minutter, timer, dager, år, ...), lengde i andre enheter enn meter (millimeter, centimeter, kilometer, mil, ...) og masse i andre enheter enn kilogram (gram, tonn, ...).
Definisjonen av disse enhetene har variert gjennom tidene.

Tid:
Sekund ble fra gammelt av målt som varigheten mellom to hjerteslag hos et normalt, friskt voksent menneske.
Senere har vi måttet lage mer presise definisjoner av et sekund, og vi har etterhvert fått gode måleinstrumenter for å måle tid nøyaktig.
I dag benyttes såkalte atomur til nøyaktig tidsmåling.
Definisjonen av et sekund er fremdeles og har vært siden 1967 følgende:
Et sekund er varigheten av 9.192.631.770 perioder av strålingen som svarer til overgangene mellom de to hyperfine nivåene i grunntilstanden i Cesium-atomet C133 ved temperaturen null Kelvin.

Lengde:
I 1791 ble det vedtatt at en meter skulle være en timilliondel av avstanden fra nordpolen til ekvator gjennom Paris.
Senere ble en meter definert som lengden av en bestemt stav laget av platinum-indium oppbevart i Paris, men også denne definisjonen viste seg etterhvert å være en litt for upresis definisjon.
I dag gjelder følgende definisjon:
Vi måler lengden som lyset beveger seg i løpet av ett sekund i vakum (dette er ganske langt, lyset rekker nesten frem til månen i løpet av ett sekund).
En meter er nå definert som denne avstanden (kalt et lyssekund) delt på 299.792.458.

Masse:
Fra tidligere av var ett kilogram definert som massen til en liter rent vann.
I dag er ett kilogram definert som massen til en bestemt mengde legering av platinum-indium som befinner seg i Paris.

Standard SI enheter for tid, lengde, og masse er:
- Tid    : Sekund    s
- Lengde : Meter     m
- Masse  : Kilogram  kg
Kraft har enheten Newton (N) som er avledet fra SI-enheter:
- Kraft: Newton N = kgm/s2