Elastisitet UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Tidligere i dette kapitlet har vi studert likvekt hvor den vektorielle sum av ytre krefter og den vektorielle sum av ytre kraftmomenter om et vilkårlig punkt er lik nullvektor.

I dette avsnittet skal vi gi en kort innføring i krefter som medfører en eller annen deformasjon av et system.

Vi snakker her om tre typer deformasjon:
1: Strekkdeformasjon
2: Volumendring pga ytre trykk
3: Skjærdeformasjon pga av såkalte skjærkrefter

Ved ikke altfor stor belasting (dvs det vi kaller elastisk deformasjon), vil deformasjonen (formendring) følge Hookes lov og være karakterisert ved:
- Proporsjonal med kraften
- Formendringen vil være reversibel, dvs tilbake til sin opprinnelige tilstand når kraften opphører

Elastisitets modulus er det derfor rimelig å definere som forholdet mellom stress (ytre påvirkningskraft) og strain (deformasjon, formendring).

1: Strekkdeformasjon (tøyning):
Vi kan tenke oss at et legeme blir utstatt for strekk-krefter slik at legemet blir noe forlenget.
Tensile stress (strekkspenning) defineres som normalkomponenten av strekk-kraften delt på arealet av det tverrsnittet den virker over.
Tensile strain (relativ strekkdeformasjon) defineres som relativ forlengelse (forlengelse delt på opprinnelig lengde).
Elastisitetsmodulen (kalt Youngs modulus) defineres som forholdet mellom tensile stress og tensile strain.

2: Volumdeformasjon:
Vi kan tenke oss at et legeme blir utstatt for et ytre trykk slik at legemet endrer volum.
Bulk stress (ytre trykk) defineres som det ekstra ytre trykket som legemet utsettes for.
Bulk strain (relativ volumendring) defineres som volumendring delt på opprinnelig volum).
Elastisitetsmodulen (kalt Bulke modulus) defineres som forholdet mellom bulke stress og bulke strain.

3: Skjærdeformasjon:
Vi kan tenke oss at et legeme blir utstatt for skjær-krefter slik at legemet blir noe fordreid.
Share stress (skjærspenning) defineres som parallellkomponenten av skjærkraften delt på arealet av det tverrsnittet den virker over.
Share strain defineres som relativ skjæring (skjærendring delt på opprinnelig lengde).
Elastisitetsmodulen (kalt Share modulus) defineres som forholdet mellom share stress og share strain.