Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På denne siden vises at den gjennomsnittlige kinetiske energien K til et gassmolekyl er gitt ved:

K = 3/2 · nRT

Utledningen er basert på:
- Gassloven for en ideal gass
- Trykkberegning fra foregående side
- Den gjennomsnittlige kvadrerte molelylhastigheten i x-retning
  er lik 1/3 av en den kvadrerte gjennomsnittshastigheten av molekylene