Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
I tillegg til temperatur målt i grader Celsius, er temperatur målt i Fahrenheit svært vanlig.

Sammenhengen mellom grader Celsius og grader Fahrenheit er gitt ved følgende:
TF = 9/5 ·  TC + 32
TC = 5/9 · (TF - 32)
En ennen temperaturskala som benyttes svært ofte i vitenskap er den såkalte absolutte temperaturskalaen (måle-enhet Kelvin (K)).
Erfaring så langt tyder på at det finnes en absolutt nedre temperatur-grense gitt ved:
TK = TC + 273.15
Minus 2730C ser altså ut til å være det vi vil kalle et absolutt nullpunkt.