Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Erfaring viser at hvis vi har en stav med lengde L0 og temperatur T, så vil en temperatur-endring ΔT medføre en endring ΔL av stavlengden som er proporsjonal både med opprinnelig stavlengde og temperatur-endringen:

ΔL = αL0ΔT

Proporsjonalitetskonstanten α kalles for lengdeutvidelseskoeffisienten.