Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Vi tenker oss at vi har to reservater, den ene med temperatur T1 og det andre med temperatur T2 hvor T1 > T2.

Videre tenker vi oss at disse to reservatene er forbundet med en stav med lengde L og tverrsnitt A.

Erfaring viser at varmeledningen H (energioverføring (varme) pr tidsenhet) er proporsjonal med temperaturdifferensen T2-T1, proporsjonal med arealet (tverrsnittet) A og omvendt proporsjonal med lengden L:
H = dQ/dt = kA(T2-T1)/L

På infinitesimal form:

H = dQ/dt = -kAdT/L

Proporsjonalitetskonstanten k kalles termisk konduktivitet.