Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Stråling (radiation) er energioverføring (varme) vha elektromagnetiske bølger.
Varmeledning H er i dette tilfellet proporsjonal med arealet A og fjerde potens av temperaturen T.
Varmeledningen er også avhengig av overflaten og beskrives hva en størrelse e kalt emisiviteten (i intervallet [0,1]).
Proporsjonalitetskonstanten σ er en fundamental fysisk konstant kalt Stefan-Boltzmann konstant.

H = dQ/dt = AeσT4

σ = 5.670400(40) · 10-8 W/(m2K4)