Gauss lov - Vannføring / Fluks UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Som en innledning angående begrepet fluks, skal vi se litt på vannføring.
Figuren viser en internettside fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og har litt omtale av vannføring:
Den viktigste variablen i mange hydrologiske problemstillinger er vannføring.
Historisk sett har den vanligste metoden for å måle vannføring vært ved bruk av et såkalt 'flygel'.
Dette er et instrument som nærmest kan beskrives som en propell, hvor antall omdreininger pr tidsenhet kan måles, slik at vannhastigheten kan beregnes.
Ved å måle hastigheten (m/s) i flere dyp og i flere vertikale profiler på tvers av elven, kan den totale vannføringen målt i m3/s beregnes vha integrasjonsteknikker.
Fra midten av 90-tallet har bruk av akustiske dopplermålere (ADCP) gradvis blitt den dominerende målemetoden.

Denne nevnte vannføringen er et praktisk eksempel knyttet til det vi i dette kapitlet definerer som fluks.
Fluks beskriver en viss mengde (eks vannmengde, gassmengde, olje, elektrisk felt, magnetisk felt, gravitasjonsfelt, ...) som strømmer gjennom en gitt flate.

Vi skal videre se litt på den integrasjonsteknikken som i forbindelse med vannføring er nevnt ovenfor.
Videre skal vi kort omtale den ovenfornevnte dopplerteknikken.