Gauss lov - Fluks - Skalarprodukt mellom feltvektor og arealvektor UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Ulike størrelser bestemmer fluksen av et felt gjennom en flate:
- Feltvektorer som representerer flukstettheten (styrken av feltet)
- Fluksretningen i forhold til gjennomstrømingsområdet representert vha en normalvektor (eller enhetsnormalvektor)
- Størrelsen av gjennomstrømningsområdet representert vha en arealvektor

Angående enhetsnormalvektor og arealvektor benyttes disse ofte på ulike måter.
Arealet kan representeres som en arealvektor dA-vektor.
Lengden av denne arealvektoren er lik arealet av den aktuelle flaten og retningen er normalt på flaten.
Hvis feltvektorene er uniforme (konstante), vil fluksen være lik skalarproduktet mellom feltvektoren og arealvektoren.
Eller dA-vektor kan representeres som enhetsnomralvektor multiplisert med arealet.
Hvis feltvektorene er uniforme (konstante), vil fluksen være lik skalarproduktet mellom feltvektoren og enhetsnormalvektoren multiplisert med arealet.

Hvis feltvektorene varierer over den aktuelle flaten, finner vi den infinitesimale fluksen over et infinitesimalt flateelement dA ved å skalarmultiplisere feltvektoren med dA-vektor eller skalarmultiplisere feltvektoren med enhetsnormalvektoren multiplisert med det infinitesimale arealet dA.
Den totale fluksen finner vi nå ved å summere, dvs integrerere denne infinitesimale fluksen over hele flateelementet.