UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi innfører her noe vi kaller elektrisk fluks.
Litt upresist kan vi si at elektrisk fluks forteller 'hvor mye e-felt som går ut gjennom en gitt flate'.

La oss tenke oss at vi har en plan flate med areal A og at det overalt gjennom denne flaten går en konstant elektrisk feltstyrke E normalt på flaten.
Med den elektriske fluksen gjennom denne flaten mener vi produktet av E og A.

La oss så tenke oss at den elektriske feltstyrken E danner en vinkel gitt vinkel med flatenormalen til flaten med areal A. Med den elektriske fluksen gjennom denne flaten mener vi skalarproduktet av E-vektor og A-vektor hvor A-vektor er en vektor med retning langs flatenormalen og lengde lik arealet av flaten.
Legg merke til at den første definisjonen er et spesialtilfelle av den sistnevnte definisjonen.

Til slutt lager vi en helt generell definisjon av elektrisk fluks (og hvor de to nevnte tilfellene begge vil være spesialtilfeller). Vi tenker oss en vilkårlig flate i rommet og et vilkårlig (og dermed eventuelt varierende) E-felt som går gjennom denne flaten. Vi tar for oss en infinitesimal del dA av flaten slik at vi over denne flaten kan betrakte E-feltet som kontant.
Den infinitesimale fluksen gjennom denne infinitesimale flaten dA er definert som skalarproduktet av E-vektor og dA-vektor. Den totale fluksen gjennom hele flaten vil nå være integralet (over hele flaten) av dette skalarproduktet mellom E-vektor og dA-vektor.