Gauss lov - Eks 1: Elektrisk fluks gjennom en skive UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Normalvektoren til en skive med radius 0.10 m danner en vinkel på 30 grader med et uniformt elektrisk felt på 2.0*103 N/C.
BEstem den elektriske fluksen gjennom skiven.

Den totale elektriske fluksen er i det generelle tilfellet definert som integralet over skiven av skalarproduktet av den elektriske feltvektoren og den infinitesimale arealvektoren dA-vektor.
Siden det elektriske feltet er uniformt (dvs den elektriske feltvektoren E-vektor) er konstant), kan E-vektor settes utenfor integraltegnet.
Integralet av A-vektor gir oss den totale arealvektoren A-vektor.
Den totale elektriske fluksen gjennom skiven er derfor skalarproduktet av E-vektor og A-vektor.
Dette skalarproduktet er videre (fra definisjonen av skalarprodukt) lik størrelsen E av den elektriske feltvektoren (dvs styrken av det elektriske feltet) multiplisert med størrelsen A av skivearelet multiplisert med cosinus til vinkelen mellom E-vektor og A-vektor.
Herav får vi at den totale elektriske fluksen gjennom skiven er lik 54 Nm2/C.