Gauss lov - Felt fra en uniformt ladd plate UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi skal benytte Gauss' lov til å bestemme den elektriske feltstyrken utenfor en uendlig lang (i begge retninger), uniformt ladd plate.
Vi vil bestemme E-feltet i et punkt i avstand a fra platen.
Vi legger inn en såkalt Gaussflate (en lukket flate), her en sylinderflate med arealet av endelflatene lik A og lengde 2a (vi kunne også benyttet et prisme istedet for en sylinder).
Av symmetrigrunner vil E-feltet på sylinderens endeflater være konstant i størrelse og overalt stå normalt på flaten. På sylinderens sideflate vil E-feltet ikke ha noen komponent normalt på flaten.
Fluksen vil nå være integralet av E*dA som ifølge Gauss' lov skal være lik Qin/epsilon hvor Qin er ladningen innenfor Gaussflaten. Hvis sigma er ladning pr flateenhet av platen, vil Qin kunne skrives som sigma*A. Integralet selv vil være lik E*2A
Herav:
E = sigma/(2*epsilon).

Vi ser at E-feltet er uavhengig av avstanden til platen.