Statistikk UiA Logo[Forrige][Neste] [ppt][pdf] [Formler][Oppgaver] [Løsninger] [Simuleringer] [Programmering]


	 001	Korrelasjon / Regresjon 
	 002	Begrep: Korrelasjon/Regresjon/Regresjonsanalyse
	 003	Minte kvadraters metode (MKM) - Tilpasning av en rett linje [1/4]	
	 004	Minte kvadraters metode (MKM) - Tilpasning av en rett linje [2/4]
	 005	Minte kvadraters metode (MKM) - Tilpasning av en rett linje [3/4] 
	 006	Minte kvadraters metode (MKM) - Tilpasning av en rett linje [4/4] - Eks
	 007	Korrelasjon - Et mål for lineær samvariasjon  
	 008	Korrelasjon / Kryssproduktsum  
	 009	Kryssproduktsum	
	 010	Kryssproduktsum	/ Kovarians
	 011	Kovarians - Def
	 012	Estimering av korrelasjonskoeffisient
	 013	Estimering av korrelasjonskoeffisient - Eks 
	 014	Korrelasjonskoeffisient - Alternative uttrykk  
	 015	Regresjonsanalyse
	 016	Enkel regresjonsmodell 
	 017	Enkel regresjonsmodell 
	 018	Enkel regresjonsmodell - MKM
	 019	Enkel regresjonsmodell - MKM  
	 020	Enkel regresjonsmodell - MKM
	 021	Enkel regresjonsmodell - Forventning/Varians
	 022	Enkel regresjonsmodell - Utledning estimator/varians
	 023	Enkel regresjonsmodell - MKM - Eks: Gjødsel og avling
	 024	Enkel regresjonsmodell - MKM - Eks: Gjødsel og avling - Estimering
	 025	Enkel regresjonsmodell - MKM - Eks: Gjødsel og avling - Konfidensintervall
	 026	Hypotesetest
	 027	Signifikanssannsynlighet
	 028   Konfidensintervall for Y	
	 029	Konfidensintervall for Y - Utledning estimator/varians
	 030	Prediksjon for Y gitt x - Prediksjonsintervall for Y
	 031	Prediksjon for Y gitt x - Prediksjonsintervall for Y
	 032	Prediksjon for Y gitt x - Prediksjonsintervall for Y
	 033	Ukjent varians
	 034	Ukjent varians
	 035	Oppsummering I
	 036	Oppsummering II
Exam


MatRIC Logo