Ma-1640 Statistikk

Fagplan Våren 2000


[
HomePage] [Pensumliste] [Oppgaver] [Tempoplan]
Fagplan:

	Formål		: Gi forståelse av informasjonsbehandling og hvordan statistiske metoder
			  kan benyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings- og beslutnings-fase.

	Innhold		: Mengdelære.
			  Kombinatorikk.
			  Beskrivende statistikk: Gjennomsnittsmål, spredningsmål, frekvenstabell, histogram.
			  Sannsynlighetsregning : Sannsynlighet, betinget sannsynlighet, uavhengighet.
			  Stokastiske variable : Forventning, varians.
			  Diskrete sannsynlighetsfordelinger: Indikator-, binomisk-, multinomisk-, 
			                    hypergeometrisk-, poisson-fordeling.
			  Kontinuerlige fordelingsfunksjoner: Eksponensial-, gamma-, normal-fordeling.
			  Statistisk metodelære : Estimering, hypotesetesting, korrelasjon/regresjon,
			              sammenligning av to grupper.

	Litteratur	: Per Chr. Hagen  : Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk.
			  Per Henrik Hogstad: Kompendier: Forelesninger, øvinger, løsninger, simuleringer.

	Undervisning	: Forelesning 3 t/u, øving 2 t/u.
	
	Varighet  	: 1 semester, vår.

	Evaluering	: Skriftlig eksamen, 3 timer.
			  Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Alle skriftlige hjelpemidler.


Pensum: Emne Kompendium Lærebok Lærebok side ------------------------------------------------------------------------------------ Mengdelære Kap 01 Kap 02 Side 45- 48 Kombinatorikk Kap 02 Kap 02 Side 53- 63 Beskrivende statistikk Kap 03 Kap 01 Side 13- 29 Sannsynlighetsregning Kap 04 Kap 02 Side 39- 45, 49-53 Betinget sannsynlighet Kap 05 Kap 02 Side 63- 76 Diskrete stokastiske variable Kap 06 Kap 03 Side 85-107 Diskrete sannsynlighetsfordelinger Kap 07 Kap 03 Side 107-119 Kontinuerlige stokastiske variable Kap 08 Kap 04 Side 125-135 Kontinuerlige fordelingsfunksjoner Kap 09 Kap 04 Side 135-151 Estimering Kap 10 Kap 05 Side 159-183 Hypotesetesting Kap 11 Kap 06 Side 187-224 Korrelasjon/regresjon Kap 12 Kap 07 Side 233-249 Sammenligning av to grupper Kap 13 Kap 08 Side 257-271 ------------------------------------------------------------------------------------ I tillegg kommer gitte oppgaver (se nedenfor), oppgaveløsninger, simuleringer og spesielle emner gjennomgått i forelesningene.
Oppgaver: Emne Komp./Lærebok Kap Oppgave-nr ---------------------------------------------------------------------------------------------- Mengdelære Kompendium Kap 01 01...09 Kombinatorikk Kompendium Kap 02 01,02,04,05,06,08,09,12,13, 17,18,19,20,21,22,23,25,...,47 Beskrivende statistikk Kompendium Kap 03 01...05 Sannsynlighetsregning Kompendium Kap 04 01,06,08,09,12,13,14,15,17, 18,21,22,24,25,26 Betinget sannsynlighet Kompendium Kap 05 01,03,05,07,09,10,12,14 Diskrete stokastiske variable Lærebok Kap 03 01...08 Diskrete sannsynlighetsfordelinger Lærebok Kap 03 09,10,11,14 Kontinuerlige stokastiske variable Lærebok Kap 04 01...05 Kontinuerlige fordelingsfunksjoner Kompendium Kap 09 01...09 Estimering Lærebok Kap 05 01,02,03,05,06 Hypotesetesting Lærebok Kap 06 01,02,03,04,17 Korrelasjon/regresjon Lærebok Kap 07 01,02,03,04,07,08 Sammenligning av to grupper Lærebok Kap 08 02,...07 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Tempoplan: En del av studentene vil gjenkjenne noen av emnene nedenfor fra videregående skole (2MX/3MX reform -94). Noe repetisjon vil det bli siden kurset Ma-1640 pr idag ikke krever forkunnskaper i statistikk, Kurset Ma-1640 vil inneholde utvidelsesemner samt gå dypere inn i matematikken i de fleste av emnene. Uke Innhold -------------------------------------------------------------------------------------------- 02 10.01.00-14.01.00 Kursorientering. Hva er statistikk? Eksempler på bruk av statistikk. Dataprogram for statistikk. Statistikk og Internett. Mengdelære. Venndiagram. Kombinatorikk. 03 17.01.00-21.01.00 Kombinatorikk. 04 24.01.00-28.01.00 Kombinatorikk. Beskrivende statistikk. Frekvensdiagram, Histogram. Gjennomsnittsmål, Spredningsmål. 05 31.01.00-04.02.00 Diskrete sannsynlighetsmodeller. Utfallsrom, Sannsynlighetsregning, Sannsynlighetsmodell, Venndiagram. Aksiomer, Teoremer. 06 07.02.00-11.02.00 Betinget sannsynlighet, Bayes' teorem. Lov om total sannsynlighet. Uavhengighet og produktmodeller. 07 14.02.00-18.02.00 Diskrete stokastiske variabler. Sannsynlighetsfordeling. Forventning, Varians, Standardavvik. 08 21.02.00-25.02.00 Fordelingsfunksjoner. Uniform fordeling, Indikator fordeling, Binomisk fordeling, Multinomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poisson fordeling, ... 09 28.02.00-03.03.00 Fordelingsfunksjoner (forts.). 10 06.03.00-10.03.00 Kontinuerlige stokastiske variabler i 1 og 2 dimensjoner. Eksponensialfordeling, Normalfordeling. 11 13.03.00-17.03.00 Estimering. 12 20.03.00-24.03.00 Hypotesetesting. 13 27.03.00-31.03.00 Hypotesetesting / Korrelasjon og regresjon. 14 03.04.00-07.04.00 Korrelasjon og regresjon / Sammenligning av to grupper. 15 10.04.00-14.04.00 Repetisjon / Eksamensoppgaver. 16 17.04.00-21.04.00 ----- Påskeferie ----- 17 24.04.00-28.04.00 Repetisjon / Eksamensoppgaver. --------------------------------------------------------------------------------------------