Ma-1640 Statistikk

Ukeplan Våren 2000


  	 Uke 02  10.01.00 - 14.01.00	
	 Uke 03  17.01.00 - 21.01.00
	 Uke 04  24.01.00 - 28.01.00
	 Uke 05  31.01.00 - 04.02.00
	 Uke 06  07.02.00 - 11.02.00
	 Uke 07  14.02.00 - 18.02.00
	 Uke 08  21.02.00 - 25.02.00
	 Uke 09  28.02.00 - 03.03.00
	 Uke 10  06.03.00 - 10.03.00
	 Uke 11  13.03.00 - 17.03.00
	 Uke 12  20.03.00 - 24.03.00
	 Uke 13  27.03.00 - 31.03.00 
	 Uke 14  03.04.00 - 07.04.00
	 Uke 15  10.04.00 - 14.04.00
	 Uke 16  17.04.00 - 21.04.00 Påskeferie
	 Uke 17  24.04.00 - 28.04.00