calc Logo SimReal - Oppdateringer UiA Logo

[Hovedmeny] [Eng]

03.12.12
3D Parametriske objekter:

Første versjon av programmering av parametriske 3D-objekter.

3D-flaten tegnes umiddelbart når en korrekt parametrisering av flaten er skrevet inn.
Flaten kan roteres i rommet, reskaleres, påføres nye grenser og maskevidder.
Applikasjonen skal utvides slik at brukeren i tillegg kan legge inn flere simultane flater, legge inn parametriserte kurver, tangentvektorer, normalvektorer, samt vektorfelt med tilhørende komponenter.
Kurve-integraler (herunder strøming og sirkulasjon), samt fluks skal studeres.
01.12.12
3D-objekter:

Programmering av 3D-objekter er påbegynt.
Applikasjonen skal utvides slik at brukeren kan skrive inne parameterfremstillingen for en ønsket 3D-flate.
Videre skal applikasjonen gi mulighet til innlegging av parametriserte kurver, tangentvektorer, normalvektorer, samt vektorfelt med tilhørende komponenter.
Kurve-integral (herunder strømning og sirkulasjon), samt fluks skal studeres.
29.11.12
Ny simulering - Vektorfelt:

Hjerte-aktivitet:
Applikasjonen er tredelt:
- Visning av de enkelte hoved-delene som hjertet består av.
- Animasjon av hjertets pumpefunksjon.
- Studier av blodstrøm i venstre hjertekammer.

Et ultralydbilde viser de enkelte hoved-delene i hjertet (merk at US-bilder er vertikalt speilvendte).
Applikasjonen gir mulighet til studier av blodstrøm (representert vha et vektorfelt) og eventuell avdekking av uønsket sirkulasjon langs egendefinerte kurver.
27.11.12
Ny simulering:

Kurve-integral 3D:
Applikasjonen gir vha egendefinerte kurver og vektorfunksjoner mulighet til studier av kurve-integral i rommet (3D).
En liten kule kan flyttes langs kurven tilhørende valgt funksjon og vektorfelt og enhetsvektor tangentielt til kurven, samt vektorfeltets komponent tangentielt til kurven vises.
Studiet omhandler beregning av kurvelengde, kurvemasse, strømning og fluks.
26.11.12
Ny simulering:

Partikkel-bevegelse i rommet (3D).
Applikasjonen gir mulighet til studier av posisjonsvektor, hastighetsvektor og akselerasjonsvektor i rommet (3D).
22.11.12
Ny simulering:

Partikkel-bevegelse i planet.
Applikasjonen gir mulighet til studier av posisjonsvektor, hastighetsvektor og akselerasjonsvektor i planet.
21.11.12
Nye fagsider og videoforelesninger, videosimuleringer, og interaktive simuleringer er utarbeidet for fagene MA-209 (Matematikk 3) og Fysikk.
Terje Søyland har utarbeidet videoforelesninger til MA-005 (forkurs i matematikk).

Av nye simuleringer kan nevnes:

Derivasjon:
Applikasjonen gir mulighet til studier av derivasjon vha sekanter og tangenter.
Predefinert funksjon y = 0.2x2 vises ved oppstart (nye funksjonsuttrykk kan skrives inn).
To punkter A og B på grafen, sekanten gjennom A og B, samt tangenten i A vises.
Stigningstallet til tangenten og til sekanten kan sammenlignes etterhvert som B nærmer seg A på grafen.
Grafen til den deriverte funksjonen kan vises hvis ønskelig.

Integrasjon:
Applikasjonen gir mulighet til studier av integrasjon vha tilnærmingsrektangler.
Predefinert funksjon y = 0.2x2 vises ved oppstart (nye funksjonsuttrykk kan skrives inn).
Grafen til den gitte funksjonen, to punkter a og b på førsteaksen, de vertikale linjene x=a og x=b og området mellom x-aksen, de vertikale linjene og grafen er fargelagt.
Øvre og nedre tilnærmingsrektangler kan vises, bredden på disse kan endres, og tilnærmingen av rektanglenes areal kan simuleres.

Derivasjon - Integrasjon:
Applikasjonen gir mulighet til studier av sammenheng mellom derivasjon og integrasjon som 'motsatte operasjoner'.
Predefinert funksjon y = f(x) = 0.2x2 vises ved oppstart (nye funksjonsuttrykk kan skrives inn).
Grafen til den gitte funksjonen, to punkter a og x på førsteaksen, tilhørende vertikale linjer og området med areal F(x) mellom x-aksen, de vertikale linjene og grafen er fargelagt.
Et lite tilleggsområde med bredde Δx og areal ΔF vises.
Simulering av tilnærming av ΔF/Δx til f(x) vises.

Vektorfelt 2D:
Applikasjonen gir mulighet til studier av vektorfelt i planet.
F = F(x,y) = [F1,F2]=[F1(x,y),F2(x,y)].
Funksjonsuttrykk for F1 og F2 kan skrives inn.
En liten kule kan flyttes over skjermen og viser samtidig vektorfeltet i kulens posisjon.
Valgte punkter i planet kan merkes av, samtidig som vektorfeltet i disse punktene vises simultant.
Vektorfeltet i et valgt rutenett i hele planet kan vises simultant.

Vektorfelt 3D:
Applikasjonen gir mulighet til studier av vektorfelt i rommet.
F = F(x,y,z) = [F1,F2,F3]=[F1(x,y,z),F2(x,y,z),F3(x,y,z)].
Funksjonsuttrykk for F1, F2 og F3 kan skrives inn.
En liten kule kan flyttes over skjermen og viser samtidig vektorfeltet i kulens posisjon.
Valgte punkter i rommet kan merkes av, samtidig som vektorfeltet i disse punktene vises simultant.
Vektorfeltet i et valgt plan i rommet kan vises simultant.

Introduksjon til kurve-integral:
Applikasjonen gir vha predefinerte funksjoner en introduksjon til studier av kurve-integral i planet.
Ønsket vektorfelt kan skrives inn.
En liten kule kan flyttes langs kurven tilhørende valgt funksjon og vektorfelt og vektorfeltet samt vektorfeltets komponenter tangentielt og normalt til kurven vises.
Studiet omhandler beregning av kurvelengde, kurvemasse, strømning og fluks.

Kurve-integral 2D:
Applikasjonen gir vha egendefinerte kurver og vektorfunksjoner mulighet til studier av kurve-integral i planet.
En liten kule kan flyttes langs kurven tilhørende valgt funksjon og vektorfelt og enhetsvektorer tangentielt og normalt til kurven, samt vektorfeltets komponenter tangentielt og normalt til kurven vises. Studiet omhandler beregning av kurvelengde, kurvemasse, strømning og fluks.

Kurve-integral 3D:
Applikasjonen gir vha egendefinerte kurver og vektorfunksjoner mulighet til studier av kurve-integral i rommet.
En liten kule kan flyttes langs kurven tilhørende valgt funksjon og vektorfelt og enhetsvektorer tangentielt og normalt til kurven, samt vektorfeltets komponenter tangentielt og normalt til kurven vises.
Studiet omhandler beregning av kurvelengde, kurvemasse, strømning og fluks.

Partikkel 2D - Studiet av sammenheng mellom differensialregning og bevegelse:
Applikasjonen gir mulighet til å sammenheng mellom derivasjon, integrasjon, posisjon, hastighet og akselerasjon:
For en partikkel kan vi oppgi ett av tre følgende opplysninger:
- Posisjon r = r(t) = [rx(t),ry(t)] som funksjon av tiden t.
- Hastighet v = v(t) = [vx(t),vy(t)] som funksjon av tiden, samt startposisjon.
- Akselerasjon a = a(t) = [ax(t),ay(t)] som funksjon av tiden, samt startposisjon og starthastighet.
Partikkelens bevegelse med visualisering av bane, posisjon, hastighet og akselerasjon som funksjon av tiden kan simuleres vha derivasjon og integrasjon.
14.09.12
I de siste månedene er det i SimVideo utarbeidet en serie nye videoforelesninger og videosimuleringer innen matematikk og fysikk.
Nye simuleringer er påbegynt og vil fortsette i tiden fremover.
11.11.11
- Trigonometri: Interaktive simuleringer knyttet til trigonometri.
- Trekant: Noen enkle trekantapplikasjoner.
Applikasjonene vil bli videreutviklet og integrert i SimVideo.
08.09.11
- FYS105: Teori, videosimuleringer og interaktive simuleringer knyttet til elektrisk felt rundt en eller flere punktladninger og et rett linjestykke med jevn ladningsfordeling.
29.08.11
SimReal og SimVideo er nå flyttet over til en ny fagserver.

SimVideo er nå utvidet med flere tilbud:

Matematikk:
- MA-209: Flere videoforelesninger / videosimuleringer / interaktive simuleringer

Fysikk:
- FYS105: Flere videoforelesninger / videosimuleringer / interaktive simuleringer (spesielt innen halvlederfysikk og kvantefysikk (påbegynt))

IKT:
- DAT201: Flere videoforelesninger / videosimuleringer / interaktive simuleringer
- IKT415 : Videoforelesninger og multiple choice oppgaver i 'Generative Programming' av prof. Andreas Prinz
SimVideo er nå utvidet med flere tilbud:
11.05.11
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3):
- Kjeglesnitt : Sirkel, ellipse, parabel, hyperbel, kule, ellipsoide, paraboloide, hyperboloide, kvadratiske ligninger
- Polarkoordinater : Koordinattransformasjoner, buelengde, areal
- Vektorer og romgeometri : 3-dim koordinatsystem, skalarprodukt, vektorprodukt, linjer, plan, kvadratiske flater
- Vektorfunksjoner : Buelengde, hastighet, akselerasjon, enhetstangent, normalvektor, binormalvektor, krumning, torsjon
- Partiell derivasjon : Funksjoner av flere variable, grenser, kontinuitet, partiell derivasjon, kjerneregel, gradientvektor, differential, tangentplan
- Multiple integraler : Enkel/dobbel/trippel-integral, areal, volum, masse, massesenter, moment, rektangulære/sylindriske/kule-koordinater, substitusjon
- Integrasjon i vektorfelt : Kurveintegral, vektorfelt, arbeid, strømning, sirkulasjon, fluks, konservativt vektorfelt, divergens, fluks, Greens teorem, flateintegral, parameteriserte flater, Gauss' teorem, Stokes' teorem
- Fourier : Fourier-teori, partielle diff.lign. svingninger, varmestrømning, bølger

17.03.11
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3): Integrasjon i vektorfelt.
Kurveintegral, vektorfelt, arbeid, strømning, sirkulasjon, fluks, konservativt vektorfelt, divergens, fluks, Greens teorem, flateintegral, parameteriserte flater, Gauss' teorem, Stokes' teorem.
02.11.10
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3): Multiple integraler.
18.09.10
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3): Partiell derivasjon og gradientvektor.
10.09.10
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3): Vektorfunksjoner og rombevegelse.
02.09.10
SimVideo (videoforelesninger/videosimuleringer/interaktive simuleringer/anvendelser):
Matematikk (MA-209, Matematikk 3): Kjeglesnitt, polarkoordinater, multiple integraler, matematisk induksjon.
26.08.10
Towers of Hanoi.
Videoforelesninger: Rekursjon og matematisk induksjon.
10.08.10
Rekursiv programmering av fraktaler.
05.08.10
SimReal-kalkulatoren ble endret før sommerferien (2.ordens diff.lign.) og bør eventuelt lastes ned på nytt.
SimReal (inkl. SimReal-kalkulatoren) og SimVideo vil bli videreutviklet kommende studieår (2010/2011).
18.05.10
Endringene i 2.ordens diff.lign. er testet.
Fortsatt gjenstår en del forbedringer, men dette vil bli foretatt etter semesterslutt.
14.05.10
Ny versjon av kalkulator (endringer i 2. ordens diff.lign.).
11.05.10
Ny versjon av kalkulator (endringer i 1. ordens diff.lign).
SimVideo er kommet med nytt grensesnitt og utfylles fortløpende.
18.03.10
Fysikk: Ny versjon av 'Rotasjon' og 'SHM' (disse er også inkludert i SimVideo som daglig får nytt innhold).
25.02.10
Kalkulator:
Ny nedlastbar SimReal-kalkulator (2D+3D+Matrise).
09.02.10
Ny fysikk-simulering:
Periodisk bevegelse, hull i jorden (benytt SimVideo, forelesning kap 13, periodisk bevegelse, hull i jorden, for å få tilgang tl teori, videosimulering og interaktiv simulering).
05.02.10
Nye fysikk-simuleringer:
-Massesenter
-Kollisjoner / Bevegelsesmengde
-Sirkelbetraktninger / Rotasjon 2D
-Rotasjon 3D / Angulært moment

3D-kalkulatoren er lagt ut som nedlastbar .exe-fil.
Nye elementer (fysikk, matematikk, databaser, algoritmer/datastrukturer og 3D) er lagt inn i SimVideo.
18.12.09
En førsteversjon av videosimuleringer til matrise-modulen er lagt ut.
16.12.09
Første versjon av matrise-modul.
Modulen gir muligheter til addisjon, multiplikasjon, potensering, transponering, invertering og determinantberegninger av matriser.
Videre finnes et 'læreprogram' for visualisering av matrise-produkt.
Modulen vil bli utvidet/utbedret (bl.a. med en videomodul (SimVideo), nabomatrise- og kortestevei- (GPS) beregninger (se 'Forelesning' Kap 10 i faget DAT201 (Algoritmer og datastrukturer)), samt anvendelser) og integrert i SimReal-kalkulatoren.
30.11.09
Bruk av SimReal-simuleringer i foredraget 'Effects of bringing computer technology in physics and mathematics into the classroom'
fikk prisen 'Best Paper Award' på konferansen LICE-2009 i London (London International Conference on Education) i november i år (317 bidrag (80 artikler akseptert og presentert) fra 43 forskjellige land).
SimReal-simuleringene 26.11.09
SimReal+:
SimReal og SimVideo er nå integrert i en ny totalpakke kalt SimReal+.
SimReal+ gir tilgang til hver av delmodulene SimReal og SimVideo.
Faginnhold i SimVideo utvikles kontinuerlig studieåret 2009/2010, i tillegg utikles nye simuleringer i SimReal med integrasjon i SimVideo.
23.11.09
Hjelpesystem til SimVideo.
Fysikk i SimVideo er nå påbegynt.
13.11.09
Videokonferanse:
SimReal / SimVideo innebygget i en videokonferansemodul med muligheter til:
1. Fjernundervisning i SimReal og de fagene som nå etterhvert legges inn i SimVideo.
2. Konferansedeltakere kan bygge felles laboratorium ved å arbeide i samme applikasjon.
30.10.09
Link til videreutviklet SimVideo (videoforelesninger/simuleringer, nye elementer i DAT201 (tre, graf).
Link til videreutviklet SimVideo (videoforelesninger/simuleringer, nye elementer i FYS105 (simuleringer tilknyttet eksamensoppgaver).

06.10.09
Link til videreutviklet SimVideo (videoforelesninger, nye elementer i DAT201 (abstrakte datastrukturer, ordnede/sorterte lister, stakk, kø).
Nedlastbar 3D-kalkulator (foreløpig uten oppgaver- og hjelpe-system (finnes i 2D-kalkulatoren)).
10.09.09
Link til videreutviklet SimVideo (videoforelesninger, nye elementer i FYS105 (hastighet/akselerasjon, massesenter, bevegelsesmengde), DAT201 (array-klasser, lister).
SimReal-simuleringer knyttet til partikkel-bevegelse og masse-senter er utviklet, men foreløpig ikke lagt ut på nettet.
28.08.09
Link til videreutviklet SimVideo (videoforelesninger, nye elementer i FYS105 (Newton, Fourier), MA-209 (Fourier), DAT201 (søkemetoder) og SimReal (Newton, Fourier)).
20.08.09
Newtons metode.
Link til videreutviklet SimReal video-forelesninger (nye elementer i FYS105 (posisjon/hastighet/akselerasjon) og MA-209 (integrasjon i vektorfelt)).
13.08.09
Link til videreutviklet SimReal video-forelesninger (videreutvikling av video kalkulatorhjelp).
Ny nedlastbar kalkulator.
12.08.09
Link til videreutviklet SimReal video-forelesninger (videreutvikling av video kalkulatorhjelp).
05.08.09
Link til SimReal video-forelesninger.
04.08.09
Ny nedlastbar kalkulator er tilgjengelig.
03.08.09
Videreutvikling av video-forelesningene i SimReal og DAT201.
Ved et enkelt tastetrykk kan nå brukere veksle mellom video-forelesninger, video-simuleringer, egen-trening i simuleringer (for å kontrollere at gjennomgått tema er forstått), video-informasjon om praktiske anvendelser og video-gjennomgang av oppgaver/eksamensoppgaver.
Eksempler:
SimReal
DAT201

30.07.09
Video:
Videreutvikling av video-forelesninger med:
- Forelesninger
- Oppgavegjennomgang
- Gjennomgang av eksamensoppgaver
- Labortatorieoppgaver
- Simuleringer
- Egentrening med et ubegrenset antall selvgenererende oppgaver
27.07.09
Video:
Viderutvikling av grensensnittet ved bruk av SimReal til video-hjelp/forelesning.
Eksemplet er hentet fra DAT201 Algoritmer og datastrukturer.
SimReal utvikles nå kontinuerlig til å være et mer omfattende undervisningsverktøy som i tillegg til simuleringer også vil kunne inneholde video-forelesninger/oppgavegjennomgang/eksamensgjennomgang samt muligheter til parallell-eksekvering av hjelpe-videoer ved simulerings-utprøving og bruk av selvgenererende oppgaver.
Videoene kan enkelt spoles til ønsket sted.
SimReal kan også utvikles videre til å gi muligheter til online fjern-kollokvier (dette for utbedring av offline video-forelesningers store svakhet, nemlig manglende to-veis, real-time dialog).

Denne modulen av SimReal vil for studieåret 2009/2010 bli utprøvd i 'mine fag':
- DAT201 Algoritmer og datastrukturer
- DAT202 Databaser
- FYS105 Fysikk
- MA_209 Matematikk 3

Grensesnitt-utviklingen kan utprøves ved å gå inn på følgende nett-adresse (klikk på + tegnet foran 'Forelesning', + tegnet foran 'Kap 02 ...', og klikk deretter på 'Boblesortering ...'.

Start video-forelesningen ved å klikke på 'Start' i nedre venstre hjørne av SimReal-vinduet (husk høyttaler).
Ved å klikke på 'Kap 04 Lister', vises gjennomgang av graf-tegning i SimReal-kalkulatoren (dette har ingenting med 'Lister' å gjøre, men er kun tatt med som eksempel på video-forelesninger i SimReal-kalkulatoren (egentrening kan utføres parallelt med video-forlesningen)).
Videre-utviklingen av dette verktøyet (herunder utbedring av brukergrensesnitt, lys-setting, fargebruk, ...) og tillaging av video-forelesninger vil pågå kontinuerlig frem mot studiestart og tatt i bruk ved starten av semesteret.

Verktøyet kan benyttes i alle fag.
Video-opptakene kan gjennomføres på de enkeltes ansatt-kontor.
15.07.09
Video:
I tillegg til utvikling av video-hjelp i SimReal utvikles parallelt ulike brukergrensesnitt for generelle video-forelesninger.
Brukergrensesnitt-utvikling foregår for tiden innen kurset Algoritmer og datastrukturer (foreløpig kun ett test-element: Kap 02 Tabeller/Tabell-operasjoner (Boblesortering)).
09.07.09
Video:
Nye matematikk-elementer er lagt inn i video-hjelpen til SimReal.
Video-hjelpen videreutvikles slik at brukeren i et eget parallelt vindu kan gjennomføre egentrening samtidig med visning av video-hjelpen.
02.07.09
Video:
Nye matematikk-elementer (trekant-egenskaper og selvgenererende oppgaver knyttet til trekant-beregninger) er lagt inn i video-hjelpen til SimReal.
01.07.09
Video:
Nye matematikk-elementer (multiplikasjon, brøk, parabel, Fourier-rekker, Fourier-anvendelse i varmeledning, sampling og selvgenererende oppgaver i funksjons-lære) er lagt inn i video-hjelpen til SimReal.
Merk at dette foreløpig er en test-versjon, forbedringer vil følge senere.
Video-forelesninger (FYS105 ogMA-209) vha SimReal er noe videreutviklet, foreløpig kun en del av kap02 i fysikk FYS105 og kap07 i matematikk MA-209 her ved Universitetet i Agder.
24.06.09
Video:
Nye elementer er lagt inn i video-hjelpen til SimReal.
En video-link er lagt inn i hoved-siden til SimReal.

Video-forelesninger vha SimReal er påbegynt, foreløpig kun en del av kap02 i fysikk FYS105 her ved Universitetet i Agder.
19.06.09
Video:
Noen nye test-elementer er lagt inn i video-hjelpen til SimReal:
- Programutvikler / Velkommen
- Hva er SimReal
- Måleteknikk oversikt
- Hjelpevektorer
- Universalmåleinstrument oversikt
- Klokke
- Transportør
- SimRealkalkulator, graftegning m/derivasjon
- Statistikk, kast med to terninger
18.06.09
Video:
Noen nye elementer er lagt inn i video-hjelpen til SimReal:

14.06.09
Video:
Video-hjelp til SimReal vil bli samlet i en enkelt applikasjon.
Foreløpig er lagt inn kun ett eksempel (kalkulator, graf-tegning m/derivasjon).
Menyen er forløpig svært uferdig (i tillegg er menyen en blanding av norsk og engelsk).
12.06.09
Video:
SimReal-simuleringer vil bli supplert med video.
Foreløpig er det laget en video-prøveversjon av graf-tegning m/derivasjon i SimReal-kalkulatoren. Matematikk:
Simulering som studerer plassering av et
vannkraftverk for å få kortest mulig vannledning-nettverk frem til to hus.
10.06.09
Matematikk - Derivasjonsstudier:
Applikasjonen gir muligheter til studier av derivasjon vha sekanter og tangenter.
Grafen til en gitt funksjon samt grafen til dens deriverte kan vises samtidig hvis ønskelig.
Nye valgfrie funksjonsuttrykk kan skrives inn.
08.06.09
Matematikk - Sortering:
SimReal er så generell at simuleringer kan utvikles for alle trinn, fra førskole til universitet.
En SimReal-applikasjon til manuelle sorterings-studier på flere trinn er utarbeidet
(automatiske sorterings-simuleringer vil bli utarbeidet senere).
Sorterings-simuleringen er delt i 4 hoved-deler:
- Sortering av tallene fra 1 til 10 hvor samtlige tall vises (kan benyttes på førskole/barneskole)
- Sortering av tallene fra 1 til 10 hvor kun ett tall vises av gangen (kan benyttes på førskole/barneskole)
- Sortering av tallene fra 1 til 10 ved tall-ombytting (kan benyttes på flere trinn)
- Boblesortering og quicksort av 12 tilfeldige tall fra 10 til 99 (kan benyttes på vgs, høgskole/universitet og muligens som en utfordring på lavere trinn).
27.05.09
Brukernavn og passord er fjernet fra SimReal
slik at simuleringer (inkl. kalkulator) kan eksekveres fritt.

Litt stillstand i SimReal-produksjon i eksamens-perioden
siden jeg i mine fag har retting av 500 eksamensbesvarelser dette semesteret.
11.05.09
Matematikk:
Taylor-rekker.
08.05.09
Matematikk / Fysikk:
Fourier er utvidet med flere hjelpe-sider til anvendelser innen varme-ledning.
06.05.09
Matematikk / Fysikk:
Fourier er utvidet med hjelpe-sider til samplings-modulen.
03.05.09
Matematikk / Fysikk:
Fourier er utvidet med en samplings-modul.
26.04.09
Matematikk (Fourier):
Grunnet undervisning i MA-209 (Matematikk 3) her ved UiA,
har jeg funnet det hensiktsmessig å utvikle en applikasjon i Fourier
(her inngår bl.a. anvendelser av ordinære og partielle differensialligninger med bruk av Fourier-rekker til studier av varmeledning, svingninger og bølger.
17.04.09
Matematikk (kalkulator):
Nedlasting av SimReal-kalkulatoren som en exe-fil.
08.04.09
Matematikk (Fourier):
Påbegynt hjelpesystem.
07.04.09
Matematikk (Fourier):
Ny versjon av Fourier-simuleringer.
Foreløpig inneholder applikasjonen predefinerte og muligheter for egendefinerte Fourier-rekker.
FFT (1-dim og 2-dim) og Fourier-transformasjoner vil følge senere.

Statistikk:
Nullstill-korrigeringer.
- Kombinatorikk
- Kast med en mynt
- Kast med to mynter
- Kast med en terning
- Kast med to terninger
- Binomisk fordeling
Samtlige er inneholdt i samme applikasjon.

03.04.09
Matematikk (kalkulator):
Ny kalkulator-versjon (2D, foreløpig kun nettversjon).
Utbedring i derivasjons-algoritmen.
24.03.09
Matematikk (kalkulator):
Ny kalkulator-versjon (2D, både nettversjon og nedlastbar versjon).
Siste endringer:
- Korrigert feil i ln-funksjonen i regresjon
- Matematiske uttrykk kan nå skrives inn i regresjons-tabellene
23.03.09
Fysikk:
Ny versjon av Doppler.
19.03.09
Fysikk - Polarisasjon:
Simulering med praktisk bruk av polariassjonsfilter er videreutviklet.
Simulering (foreløpig uferdig) av Aspects foton-eksperiment er lagt ut.
17.03.09
Fysikk - Polarisasjon:
Hjelpesidene er oppdatert i henhold til info fra 16.03.09.
16.03.09
Fysikk - Polarisasjon:
Filterpolarisasjonsretningen vist i gårsdagens polarisasjons-applikasjon er endret (foreløpig kun i selve applikasjonen, ikke på hjelpesidene) 90 grader for å stemme bedre overens med molekylkjedestrukturen i polarisasjonsfiltere.
Senere vil i tillegg polarisasjons-aksen bli vist, samt muligheter for å se (hvis ønskelig) en simulering av molekylkjedestrukturens absorpsjon av innkommende stråling.
15.03.09
Fysikk - Polarisasjon:
Lys som reflekteres fra blanke, gjennomskinnelige eller gjennomsiktige materialer (f.eks. fra havoverflaten) inneholder relativt mye polarisert lys (unntatt når lyset treffer vinkelrett inn mot materialet).
Et polarisasjons-filter har en polarisasjons-akse.
Lys som er polarisert langs denne aksen slipper gjennom filteret, mens lys som er polarisert 90 grader på denne aksen stoppes.
Polarisasjons-filtre benyttes bl.a. i solbriller, fotoapparater, LCD-skjermer og polarimetre.

I denne simuleringen vises bl.a.:
- Et polarisasjons-filter med innkommende lysstråler fra en reflekterende havoverflate
- Elektrisk + Magnetisk felt
- Planpolarisering
- Sirkulærpolarisering
- Upolarisert bølge
- Superposisjon
Simuleringen gir mulighet til å studere bølgebevegelse, studere bruk av filtre (som kan roteres), samt 3D-rotasjoner i rommet.
Simuleringen vil bli utvidet til også å omfatte lys-gjennomgang i ulike stoff, foton-polarisering samt simulering av Aspect-eksperimentet i kvantefysikken (sistnevnte vil også bli en del av den totale kvantefysikk-simuleringspakken).
06.03.09
Matematikk:
Applikasjon for studier av vektorfelt.

Fysikk:
Link til elektro-del i parAbel.
04.03.09
Kalkulator:
Antall desimaler ved løsning av 2.grads-ligninger i SimReal-kalkulatoren er korrigert (foreløpig korrigering kun av nettversjonen av 2D-kalkulatoren).
24.02.09
Matematikk / Fysikk:
Studier av kurvebevegelse i rommet:
- T : Enhets-tangentvektor
- N : Enhets-normalvektor
- B : Enhets-binormalvektor
19.02.09
Matematikk:
Visualisering av trippel-integral (videreutvikling).
18.02.09
Matematikk:
Visualisering av enkel-, dobbel- og trippel-integral.
17.02.09
Kalkulator:
I regresjon (LMS) er lagt inn mulighet for bruker-bestemt antall desimaler i generert funksjon-uttrykk.
Dette påvirker funksjons-uttrykket (og har betydning ved funksjons-eksportering), men ikke grafen (koeffisientene ved graftegning er ikke avrundet).
11.02.09
Kalkulator:
Videreutvikling av vertikale linjer i graf-vinduet.
Linjene kan nå velges med ønsket farge og gjennomskinnelighet.
10.02.09
Kalkulator:
Første versjon av modul for tegning av vertikale linjer (f.eks. til bruk ved asymptoter) i graf-vinduet er lagt inn.
Endringer vil følge.
Modulen finnes foreløpig kun i en testversjon (inntil nærmere utprøving er foretatt).
09.02.09
Kalkulator:
Oppgradering av tooltip.

Statistikk:
Kombinatorikk.
Oppgradering av binomisk fordeling.
Ikon-navnet er endret til 'Statistikk'. Denne applikasjonen vil etterhvert inneholde all statistikk-beregning/simulering.
06.02.09
Statistikk:
Utvidelse av:
- Kast med en mynt
- Kast med to mynter
- Kast med en terning
- Kast med to terninger
- Binomisk fordeling
Samtlige ligger samlet i samme applikasjon.
05.02.09
Statistikk:
Ny versjon av:
- Kast med en mynt
- Kast med to mynter
- Kast med en terning
- Kast med to terninger
Samtlige ligger samlet i samme applikasjon.
01.02.09
Statistikk:
Ny versjon av kast med to terninger.

Matematikk:
Triks med to terninger.
Forsøk om du kan løse gåten ved å sette opp passende ligninger.
30.01.09
Matematikk - Fysikk - Modellering
Modulen SHM (svingninger) foreligger nå i ny versjon m/hjelpe-sider.
Her vises i detalj bl.a. bruk av den innebygde regresjons-modulen i SimReal-kalkulatoren.
SHM-modulen skal hastighetsforbedres, videreutvikles (spesielt mht tvungne svingninger) og tilordnes oppgaver.
28.01.09.
Matematikk:

Applikasjonen 'Brøkregning' omhandler grafisk visning ved sammenligning av to brøker (applikasjonen skal utvides til å omhandle all brøkregning).
En selvtest genererer et ubegrenset sett med brøk-oppgaver med tilbakemelding.

Applikasjonen 'Multiplikasjonstabell' viser den lille multiplikasjonstabell.
Ved programstart flyttes markøren til en random celle i tabellen, klar til utfylling.
Tilbakemelding gis straks svaret er korrekt, og markøren flyttes til en ny, random, ikke-utfylt celle.
27.01.09.
Kalkulator:

Feltene A, B og C for løsning av 2.grads-ligning ('Equation') er replassert for å utvide felt-lengden.

Trigonometrisk regresjon (foreløpig kun y = a*sin(bx)) er lagt inn.
Merk at denne foreløpig er følsom for b-parameteren (flere konvergens-muligheter).
22.01.09.
Kalkulator:
Korrigeringer i kalkulatorens integral-beregninger for å unngå unødig beregning (eller venting) ved ufullstendige integrasjons-grenser.
21.01.09.
Matematikk:
Hjelpesider til Parabel-studier.
18.01.09
Matematikk:
Parabel-studier.
- Definisjon av parabel vha fokus-punkt og styrelinje.
- Generering av parabel for gitt fokus-punkt og styrelinje
- Konstruksjon av parabel vha linjal, snor, tegnestift og blyant.
- Studier av refleksjons-egenskaper til parabel (parabol-antenne)
14.01.09
Fysikk:
Studier av hastighets-vektorer og akselerasjons-vektorer ved sirkel-bevegelse.
12.01.09
Fysikk - Matematikk - Modellering
Arbeidet med kvantefysikk-modul pågår for fullt.
Et kort avbrekk er gjort for omskrivning av SHM (harmoniske svingninger) til ny versjon som nå foreligger på nettet.
Mer informasjon om denne nye modulen vil følge i nærmeste fremtid.

Den nye SHM-modulen omfatter følgende (linkene er foreløpig tomme):
- Studer kraft-vektorer knyttet til svingninger
- Studer hastighet- og akselerasjons-vektor knyttet til svingninger
- Studer referansepartikkel-bevegelse knyttet til svingniger
- Studer dempede svingninger
- Studer tvungne svingninger (herunder resonans)
- Måle/Beregne amplitude, periode, frekvens, vinkelfrekvens og fjærkonstant
- Bestemme k og/eller m vha av regresjon

Videre vil det i denne modulen vises ved et detaljert eksempel hvordan SimReal-kalkulatoren sammen med simuleringer i SimReal kan benyttes mest mulig effektivt mht regresjon.
02.01.09
Godt nyttår!

Foruten videreutvikling av kalkulatoren, samt utarbeiding av nye simuleringer innen matematikk, statistikk og fysikk, står fullføring av et komplett kvantefysikk-kurs høyt på prioriteringslisten.

Hjelpe-menyen til kvantefysikk er videreutviklet.
Mye av den matematiske forståelsen av kvantefysikk er basert på lineær algebra (herunder vektorrom).
Teoristoffet for vektorrom er påbegynt.

For å få en tilstrekkelig forståelse av kvantefysikk, er det nødvendig å tilpasse kurset til høgskole/universitets-nivå.
Forhåpentligvis vil kurset som helhet også være tilpasset fysikk-lærere i vgs, og deler av kurset tilpasset undervisningen i vgs.
23.12.08
Fysikk:
Kvantefysikk-meny (meny-systemet vil bli endret fortløpende).

Ønsker alle brukere av ParAbel/SimReal EN GLEDELIG JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR!
17.12.08
Fysikk:
Mer informasjon om kvantefysikk-simuleringer for tilstandsvektorer/tilstandsfunksjoner.
16.12.08
Fysikk:
Arbeidet med teori-stoff tilknyttet kvantefysikk-simuleringer for tilstandsvektorer/tilstandsfunksjoner er påbegynt.
15.12.08
Fysikk:
Flere hjelpesider om Mach-Zehnder-Interferometer (MZI).
13.12.08
Fysikk:
Mer informasjon om Mach-Zehnder-Interferometer (MZI).
Disse informasjons-sidene er ennå ikke korrekturlest og vil bli utbedret så raskt som mulig.
Videre vil informasjon om øvrige nødvendige moduler (som kreves for forståelse av MZI) bli utarbeidet.
12.12.08
Fysikk:
En del moduler i kvantefysikk er nå ferdig, bl.a. Mach-Zehnder-Interferometer.

Kalkulator:
I tillegg til nett-versjonen, finnes SimReal-kalkulatoren i en nedlastbar versjon.
SimReal-kalkulatoren finnes nå også som en nedlastbar .exe-versjon, denne versjonen kan være nødvendig ved spesielle nett-avstengningsprosedyrer.
17.11.08
Kalkulator (statistikk):
Beregning av binomial-koeffisienter er forbedret for å øke gyldighetsområdet for parameteren n.
15.11.08
Fysikk:
Arbeidet med kvantefysikk-modul er i gang.
Oppbygging av en total-pakke for nettkurs i kvantefysikk.
Foreløpig er følgende simuleringer utarbeidet:
- Atomstruktur
- Radius- og energi-fordeling i hydrogenatomet (numerisk løsning av Schrødinger-ligningen)
- Tilstandsfunksjoner (vektor-representasjon, bra-ket notasjon)
- Sammenfiltrede fotoner
- Mach-Zender interferometer
13.11.08
Kalkulator:
Det har vært nødvendig å foreta navne-endringer i alle kumulative statistikk-funksjoner som inneholder siffer i navnet.
Funksjon-navn uten siffer er prisen vi må betale for at brukerne skal slippe unødvendig innskriving av multiplikasjonstegn.
Se oversikt over funksjons-navn her.
05.11.08
SimReal utvikles nå som en totalpakke hvor samtlige simuleringer (inkl. kalkulator) kan hentes fra en startmeny.
Menyen utvides etterhvert som nye simuleringer utvikles.
En første-versjon med implementering av noen av meny-elementene er nå tilgjengelig.
SimReal_Total kan startes her eller fra galleri-siden.
01.11.08
SimReal utvikles nå som en totalpakke hvor samtlige simuleringer (inkl. kalkulator) kan hentes fra en startmeny.
Menyen utvides etterhvert som nye simuleringer utvikles.
29.10.08
Kalkulator: (SimReal kalkulator versjon 3.1)
Kalkulatoren er nå (av ressursmessige hensyn) delt i en 2D- (default) og en 3D-modul.
Utenom disse to geometri-modulene er kalkulatorene ellers helt like.
Valg av 2D eller 3D gjøres vha av trykk-knappene nedenfor kalkulatoren (status vises til høyre under kalkulatoren).
I tillegg kan 'Multiple Choice' startes (genererer et ubegrenset antall oppgaver innen funksjonslære).
26.10.08
Kalkulator:
Videre-utvikling av 2D-geometri.
Forbedring av brukergrensesnittet ved beregning av n'te rot av a.
24.10.08
Kalkulator:
2D-modulen er videreutviklet (2D-vektor, akseskalering, gridsnap, ...).
Denne modulen finnes foreløpig ikke i den ordinære kalkulatoren, men kan testes fra et eget ikon ved siden av den ordinære kalkulatoren (se galleri-siden i SimReal).
3D-modulen er inntil videre fjernet fra 2D-modulen (ressurs-sparing i utviklingsfasen).
2D-modulen er foreløpig uferdig, men vil etter all sannsynlighet foreligge 'ferdig' i løpet av noen dager.

Graftegning av vertikale linjer (utenom parameterfremstilling) vil bli implementert.
En funksjon nsqrt(n,a) som beregner n-te rot av a (slik at man slipper å skrive a^(1/n)) vil bli implementert.
En egen tast med grafisk visning av n-te rot tegn (med tilhørende dialogboks) vil bli implementert.
22.10.08
Fysikk:
Første versjon av modulen 'Universet'.
Univers-simuleringen kan startes her.

Matematikk (kalkulator):
Første versjon av kalkulator med 2D geometri er lagt ut på nettet.
2D geometri er foreløpig ikke lagt ut i den ordinære kalkulatoren, men ligger som en tilleggsmodul i en foreløpig prøve-versjon av kalkulatoren.
2D kalkulatoren finnes ved siden av ordinært kalkulator-ikon på galleri-siden.
2D modulen vil bli etter videreutvikling og test-periode bli inkludert i den ordinære kalkulatoren.
Linker:
Informasjon om 2D modulen
Start av ordinær kalkulator
Start av 2D kalkulator
15.10.08
Kalkulator:
Videreutvikling (innføring av ulike 2D-operasjoner) av 2D geometri.

26.09.08
Kalkulator:
Første versjon av 2D geometri.
2D geometri-modulen er på ingen måte ferdigutviklet.
En første-versjon er imidlertid tilgjengelig slik at bl.a. trekant-studier kan påbegynnes.
For trekanter kan en del trekant-egenskaper studeres.
Videre kan et uendelig sett med trekant-oppgaver knyttet til målinger og beregninger genereres.
19.09.08
Matematikk:
For tiden pågår følgende arbeid med SimReal-kalkulatoren:
- Utvikle geometri(2D)-modul
- Videreutvikle 3D-modul
- Videreutvikle abeidsdokument-modul

Fysikk:
Parallelt med kalkulator-arbeid pågår følgende fysikk-arbeid:
- Utvikle siste del av univers-modul (astrofysikk)
- Overføring og utbedring av tidligere simuleringer til ny versjon
- Bygge opp et helt nytt kvantefysikk-kurs med simuleringer
05.09.08
Kalkulator:
SimReal-kalkulatoren inneholder nå en første prøve-versjon av et arbeidsdokument.
Ved klikk på funksjons-knappen 'F4' på kalkulator-tastaturet, vil arbeidsdokumentet fremkomme.
Her kan tekst, variabler, formler og beregninger utføres i ett og samme dokument.
Senere vil dette utvides til også å gjelde funksjoner, grafer og simuleringer.
Arbeidsdokumentet kan også fungere som et forstørret kalkulator-display.
31.08.08
Kalkulator:

En del forhåndsdefinerte funksjoner er lagret i kalkulatoren.
Disse kan hentes frem bl.a. fra kalkulatorens funksjons-oversikt (velg funksjonsknapp 'F2'), eller fra funksjons-analyseskjemaet (velg 'ShowF').
Plasseringen av disse funksjonen (f1,...,f5) er endret fra f1 til f5, dette for å redusere sannsynligheten for at brukere overskriver tidligere definert f1-funksjon.
Merk at plasseringen kan bestemmes manuelt vha datafeltet 'Graph'.
log-funksjonen (log(x,a)) i de samme forhåndsdefinerte listene er korrigert med grunntall a=e som default.

xyAxis for akse-endringer er utbedret.
Merk at når xMin, xMax, yMin eller yMax velges som minste/største-verdi på en akse, så vil ønsket intervall være med i det synlige graf-bildet uten at nødvendigvis min/max-verdiene er plassert ytterst på aksene.
Dette er gjort mht fiksering av rutenettet slik at ikke avrunding medfører uønsket pixel-flytting av aksene med påfølgende ulike rute-avstander.

Ny nedlastbar kalkulator er lagt ut på nettet (SimReal).
30.08.08
Matematikk:
Ny versjon av Multiple Choice er lagt ut på nettet.
29.08.08
Kalkulator:
xyAxis med endring av xMin, xMax, yMin, yMax er utbedret.
Ytterligere forbedringer vil følge senere.
Endring i 2.ordens diff.lign. slik at også negative koeffisienter kan benyttes.

Fysikk:
Snorstrekk-betegnelse i 'matematisk pendel' er endret fra T til S for ikke å få forveksling med svingetiden (perioden) T.
28.08.08
Fysikk og matematisk modellering:
Hjelpesider og oppgaver til 'Matematisk pendel' er nå utarbeidet.
27.08.08
Fysikk:
Ny versjon av 'Matematisk pendel' er lagt ut på nettet.
26.08.08
Kalkulator:
Ny nedlastbar kalkulator.
18.08.08
Kalkulator:
Hjelpe-informasjon til xyAxis (akse-endringer) er lagt inn.

xyAxis og 1.derivative:
xyAxis problematikk (vindus-overlapping) knyttet til bruk av 1. og 2. deriverte er korrigert.

Noen oppklaringer etter spørsmål fra brukere:

Akse-enheter:
Siste felt i potens/benevning-boksen(e):
Innskrivning av f.eks. 2*102 cm, dvs innskriving av benevning (til bruk innen f.eks. fysikk).
Innboksene er med vilje plassert litt overlappende for at avstanden ikke skal bli for stor mellom grunntall, eksponent og benevning.
Boksene rammes inn straks brukeren klikker i dette området.
Innrammingen forsvinner igjen ved klikk utenfor området.
Skal senere se om det er hensiktsmessig å la overlappingen være opphevet ved innskriving, og deretter komprimere igjen ved klikk utenfor området.
Grunntall, eksponent og benevning kan flyttes som gruppe eller enkelt-elementer til ønsket posisjon (eller fjernes igjen).

Betegelsen q14 for visning av 1. og 4.kvadrant i graf-vinduet:
Plassen i kontrollvinduet er så liten at jeg har måttet komprimere betegnelsen ned til q14 (og den bør være lik i xyAxis-vinduet).

Table og ønsket om visning av funksjons-uttrykk:
Plassen til visning over y-tabellen er kanskje noe liten (kan selvfølgelig skrive funksjons-uttrykket over hele linjen (over både x- og y-tabellen).
På den annen side vises funksjonsuttrykket både i kontroll-vinduet og under graf-vinduet.
Merk at tabellene blir editerbare ved å merke av i checkboksen 'Edit', dette for at tabellene kan benyttes til enkel statistikk-informasjon.
Kanskje burde grafen forsvinne ved editering for ikke å få mismatch mellom graf og tabell.

Angående kalkulator-knappen MeO:
Funksjonaliteten er følgende:
Klikk på MiI legger siste kalkulator-svar inn i en liste (denne listen kan du se ved å klikke på funksjons-knappen F5 på kalkulatoren).
Som default vil bruk av MeO fjerne input-del i kalkulator-displayet og erstatte input-delen med siste liste-element.
Hvis det er ønskelig at MeO skal innsette siste liste-element i gjeldende markør-posisjon i kalkulator-displayets input-del, settes først radioknappen 'Insert' (istedet for 'Replc') i liste-vinduet (liste-vinduet vises ved klikk på funksjons-knappen F5 på kalkulatoren).
Vha denne listen kan et vilkårlig liste-element erstatte/innsettes i kalkulator-displayet.
Så kan vi selvfølgelig diskutere hvorvidt 'Replc' eller 'Insert' skal være default.
Foreløpig gjør jeg ingen omprogrammering her, før eventuell tilbakemelding.
17.08.08
Kalkulator:
3D vektor-modulen er utbedret ved at vektorer nå også kan skrives inn på komponentform.
Funksjonalitet (fortegns-skift av resultatet i kalkultor-displayets output-del) er iverksatt.
Oppgaver og hjelpesider er utbedret.
12.08.08
Kalkulator:
Oppgaver til SimReal-kalkulatoren i diff.lign. (inkl. simulering), rekker og 3D er utarbeidet.
10.08.08
Fysikk - Luftputebenk:
Random-simuleringer/oppgaver er lagt inn for både hastighet, akselerasjon og bevegelsesmengde.
På denne måten genereres et uendelig sett med oppgaver for trening i hastighets- og akselerasjons-bestemmelse, bruk av Newtons lover og studier av bevaring av bevegelsesmengde.

Kalkulator:
Korrigering av diff.lign.
09.08.08
Fysikk - Luftputebenk:
Korrigeringer av luftputebenk-simulering.
Nye hjelpe-sider er utarbeidet.
Forslag til luftputebenk-oppgaver for luftputebenk er utarbeidet.
07.08.08
Fysikk - Luftputebenk:
Korrigeringer av luftputebenk-simulering.
06.08.08
Fysikk - Luftputebenk:
Parallelt med videreutvikling av kalkulatoren utføres videreutvikling og omskriving til ny versjon av tidligere matematikk- og fysikk-simuleringer.
Fysikk-modulen 'Luftputebenk' er nå omskrevet til ny versjon.
Denne modulen vil bli ytterligere videreutviklet.
27.07.08
Kalkulator:
- Program-endringer for funksjonstaster
- Program-endringer for memory-funksjoner
- Editerings-endringer i tabeller
- Tooltip-endringer i kontroll-vindu og tabell-vindu
- Farge-endringer i meny-systemet
26.07.08
Kalkulator:
Endring i program-modul for transportør og akse-setting.
25.07.08
Kalkulator:
Ny kalkulator med noe endret grensesnitt er lagt ut.
Grensesnittet er tilpasset de nye kalkulator-modulene (Rekker, differensialligninger og 3D).
I tillegg er klargjort for nye moduler som vil komme (spesielt 2D geometri og CAS (symbolsk kalkulator)).
En del bugs skal rettes opp i nærmeste fremtid.
Nye oppgaver og hjelpesider vil bli utviklet.
24.07.08
Kalkulator:
Angående 2.ordens homogene, lineære diff.lign. med konstante koeffisienter, er simuleringene uvidet med eksempler og teori for ulike typer svingninger.
23.07.08
Kalkulator:
I forbindelse med 2.ordens homogene, lineære diff.lign. med konstante koeffisienter kan SimReal-kalkulatoren nå vise simuleringer knyttet til vertikal svingning av kloss og fjær.
21.07.08
Fra 09.06.08 foreleste jeg 4 uker sommerundervisning for påtroppende og gjeldende master-studenter i Matematikk MA209.
SimReal ble derfor noe nedprioritert i denne perioden.
Nå er imidlertid SimReal-arbeidet i gang igjen.

Kalkulator:
- Mer fleksibel graf-tegner
- Setting av xMin/xMax/yMin,yMax for graf-tegning av gitt område
- Visning av 1.- og 4.-kvadrant (ikke-negative 1.-akseverdier) på samme måte som tidligere 1.-kvadrant ved graf-tegning
- Zooming av inntegnet rektangulært graf-område
- Kontinuerlig forstørring/forminsking av graf vha markørflytting
- Akse-informasjon (kan flyttes enkeltvis eller som gruppe):
- Akse-betegnelse
- Akse-10-er potens
- Akse-benevning
- Forbedret grensesnitt i akse-vindu
- Forbedret grensesnitt i kontroll-vindu
- Forbedret grensesnitt i LMS-vindu (regresjon)
- Div forbedringer i 3D-modul
- Innlegging av tooltip i 3D-modul
04.06.08
Kalkulator:
Arbeidet med differensialligninger fortsetter.
Første utkast til retningsdiagram foreligger:

Arbeid med differensialligninger (foreløpig ikke tilgjengelig på nettet):
2.ordens differensialligninger med konstante koeffisienter.
1.ordens differensialligninger med konstante koeffisienter.
Retningsdiagram.
Logistisk vekst.
02.06.08
Kalkulator:
Arbeid med differensialligninger (foreløpig ikke tilgjengelig på nettet):
2.ordens differensialligninger med konstante koeffisienter.
1.ordens differensialligninger med konstante koeffisienter.
Logistisk vekst.
01.06.08
Kalkulator:
Arbeidet med differensialligninger er påbegynt.
23.05.08
Korrigering av en feil i 3D flater.
Forbedret rotasjonsteknikk med muspeker.
22.05.08
Første versjon av 3D flater (inneholder foreløpig en kantfeil).
21.05.08
Første versjon av 3D rotasjonslegeme modul (inneholder foreløpig en rotasjonsfeil som skal korrigeres).
20.05.08
Videreutvikling av3D plan modul mht valg av rektangulære plan av ønsket størrelse.
19.05.08
Forbedret 3D plan modul mht valg av rektangulære plan av ønsket størrelse.
Videreutvikling av 3D plan modul med muligheter til å velge rektangulære plan av ønsket størrelse (foreløpig ikke ferdig utviklet).
18.05.08
3D plan-modul er utarbeidet (modulen vil bli videreutviklet).
16.05.08
3D kurve-modul er utarbeidet (modulen vil bli videreutviklet).
15.05.08
Skalarprodukt er lagt inn i 3D vektor-modulen.
14.05.08
3D vektor-modul er utarbeidet (modulen vil bli videreutviklet).
13.05.08
Det utarbeides for tiden en Multiple Choice modul i SimReal.
Modulen har følgende hoved-strategi:
1. Lage en selvgenererende modul
   som produserer et ubegrenset antall multiple choice oppgaver.

2. Lage en hierarkisk multiple choice modul
   hvor brukeren vandrer mellom ulike nivåer avhengig av avgitte svar,
   for på denne måten å få dypere innsikt i eventuelle feilvalg.
Foreløpig er laget ferdig en modul (med bruk innen funksjonslære) svarende til punkt 1 (malen til punkt 2 er snart ferdig).
Malene er generelle og kan benyttes innen alle fagområder.
04.05.08
Kalkulator:
Studier av rekker er nå lagt inn i SimReal-kalkulatoren.
29.04.08
Kalkulator:
Korreksjon av input-del av x-feltet i funksjonsanalyse.
27.04.08
Kalkulator:
Regresjonsmodulen er utvidet med mulighet til samtidig visning av multiple regresjonsfunksjoner.
23.04.08
Kalkulator:
Korrigering av symbolsk derivasjon.
Forbedret funksjonalitet på funksjonsknappene F1, F2, ..., F6 slik at ny kan velges uten å slå av den forrige.
20.04.08
Kalkulator:
Forbedret tekstfelt-innskriving (fritekst, aksetekst, ...) i graf-vinduet.
Korrigering av logaritme-regresjon.
18.04.08
Kalkulator:
Tooltip-forbedring i kontroll-vindu og ligningsløser-modul.
Forbedret blanking av datafelt i ligningsløser-modul.
Valg av antall desimaler i ligningsløser-modul (ikke komplett ferdig).
Forbedret tekstfelt-innskriving (fritekst, aksetekst, ...) i graf-vinduet.
16.04.08
Kalkulator:
Innebygget økt sikkerhet i ligning/nullpunkt/skjæringspunkt-modul.
11.04.08
Kalkulator:
Korrigering av feil i ligning/nullpunkt/skjæringspunkt-modul.
09.04.08
Kalkulator:
Muligheter for autoskalering er implementert i regresjonsmudulen.
08.04.08
Kalkulator:
Sorteringsrutinen i regresjonsmodulen er videreutviklet.
07.04.08
Kalkulator:
Regresjon er videreutviklet og inneholder nå graftegning selv om noen punkter faller utenfor grafvinduet, samt snarveier til visning av 1.kvadrant og akseskaleringsskjema.
Videre inneholder regresjonsmodulen kopimuligheter av gjeldende x- og/eller y-tabell til neste tabell (dette kan være hensiktsmessig før utføring av ulike matematiske operasjoner på tabellene).
Ny(e) hjelpeside(r) til de nevnte utbedringene er foreløpig ikke utarbeidet.
06.04.08
Kalkulator:
Regresjon (LMS) er kraftig forbedret.
04.04.08
Kalkulator:
Beregning av RMS-feil tilknyttet regresjon.
Et mer fleksibelt og brukervennlig grensesnitt tilknyttet regresjon vil foreligge i nærmeste fremtid.
03.04.08
Kalkulator:
Feilretting av en trigonometrisk funksjon.
Ved bruk av statistikk i kontroll-vinduet er scrollbaren låst til intervallet [0,1] for radioknapper som er knyttet til sannsynlighet.
Antall knyttet til statistikk har løpende positive verdier fra 0.
02.04.08
Kalkulator:
Forbedret utskrift i kalkulator-displayet.
Automatisk (når tallene blir små/store) og manuell togglig til/fra standardform.
01.04.08
Kalkulator:
Ligningsløsning av typen f(x) = g(x) er forbedret.
28.03.08
Kalkulator:
SimReal-kalkualtoren er forbedret angående nullpunkt-/skjæringspunkt-bestemmelse.
Ligningsløsning av typen f(x) = g(x) er forbedret.
25.03.08
Fysikk:
Animasjoner tilknyttet CCD-brikke og kamera er addert til halvlederteknologi-pakken.
24.03.08
Fysikk:
Programpakken i halvlederteknologi er tilgjengelig.
Startsiden kan velges som tekstside eller ikonside.

Halvlederteknologi-pakken inneholder 50-60 animasjoner/simuleringer og omfatter følgende del-emner:
- Atomstruktur
- Båndteori
- Isolator/Halvleder/Leder
- Doping
- pn-overgang
- Diode
- Transistor
- Logiske kretser
- Anvendelser

Halvlederteknologi-pakken vil bli forbedret/videreutviklet.
07.03.08
Fysikk:
Programpakken i halvlederteknologi vil være tilgjengelig fra og med 25.03.08.
27.02.08
Fysikk:
En programpakke innen halvlederteknologi vil foreligge i løpet av ca en uke.
Programpakken vil inneholde 60-70 animasjoner/simuleringer.
Linken vil oppdateres så snart programpakken er tilgjengelig.
05.02.08
Fysikk:
Cycloide-simulering.
Klikk her for cycloide-teori og Mathematica-simuleringer.
01.02.08
Kalkulator:
En parameterfeil i den predefinerte funksjonen y=ab^(cx+d)+r er korrigert.
Minste kvadraters metode (LMS) er korrigert med umiddelbar virkning ved valg av ny funksjonstype,
eksponensialfunksjonen y=a^(bx) er innført og hver funksjonstype er eksplisitt forklart med funksjonsuttrykk.

Fysikk:
Arbeid med kobling animasjoner/simuleringer innen halvlederteknologi pågår og ventes tilgjengelig i løpet av februar måned.
08.12.07
Fysikk:

Halvlederteknologi:
Simulering innen halvlederteknologi begynner å ta form.
Fortsatt finnes noen mangler/feil og tomme lenker.

Kvantefysikk:
Arbeidet med simuleringer innen kvantefysikk er i gang.
Foreløpig er kun følgende implementert:
Studier av sannsynlighetstetthetsfunksjon og energi i hydrogen-atomet.
Feyman's algoritme er implementert for numerisk løsning av radial-delen av Schrødinger-ligningen.

Relativitetsteori:
Kun en del av meny-systemet er foreløpig implementert.
18.11.07
Kalkulator:

Kalkulator-heng ved parentesfeil:
I den forrige versjonen av kalkulatoren ville kalkulatoren gå i heng når en høyre-parentes inntastes forutsatt at tilhørende venstre-parentes ikke fantes.
Dette er nå korrigert.

Desimalpunktum/Komma-problematikk:
I forrige versjon av kalkulatoren ville feilinntasting i kalkulator-displayet med komma istedet for desimalpunktum føre til uforutsigbare gale resultater.
Fortsatt må brukerne kunne skille mellom desimalpunktum og komma, det bl.a fordi flervariabel-funksjoner benytter komma som skilletegn mellom parameterene.
For å forenkle kalkulator-bruken er imidlertid følgende implementert:
Hvis en bruker feilinntaster komma istedet for desimalpunktum, vil svaret være NaN inntil feilen(e) er rettet opp, forutsatt at det aritmetiske uttrykket ikke inneholder flervariable-funksjoner.

Ny kalkulator er lagt ut på SimReal-siden.
15.11.07
Fysikk:
Simulering innen halvlederteknologi er under utvikling, men foreløpig svært uferdig.
Her finnes en foreløpig 'smakebit' av en del av hjelpesystemet i halvlederteknologi.
Foreløpig er simuleringen svært uferdig.
09.11.07
Kalkulator:
Predefinert Planck-funksjon er korrigert.

Fysikk:
Videre arbeid med utvikling av halvlederteknologi.
08.11.07
Kalkulator:
En pushbutton for toggling av 'Scientific Notation' er aktivert.
05.11.07
Kalkulator:
Tabell-vinduet er utvidet til å kunne lagre inntil 10 ulike tabeller mht til bruk innen LMS/regresjon.
PrintArea-funksjonen for printing av deler av simuleringsvinduet er korrigert.
Tyngdeakselerasjonen g (under F6 på kalkulatoren) er korrigert.
02.11.07
Fysikk:
Arbeidet med simuleringer innen halvlederteknologi pågår for fullt, men er foreløpig svært uferdig.
Simuleringene vil inneholde:
- Elektronstruktur i ulike atomer
- Elektronstruktur spesielt i Bor, Aluminium, Silisium og Forfor
- Doping (n,p)
- pn-overganger
- Dioder
- Transistorer
- Forsterkere / Brytere
- Logiske komponenter (AND, NAND, OR, ...)
- Anvendelser
...
15.10.07
Kalkulator:
Brukerstøtte (tutorial) til kalkulatoren er påbegynt.

Fysikk:
Simuleringer innen halvlederteknologi er påbegynt.
Simuleringene vil inneholde:
- Elektronstruktur i ulike atomer
- Elektronstruktur spesielt i Bor, Aluminium, Silisium og Forfor
- Doping (n,p)
- pn-overganger
- Dioder
- Transistorer
- Forsterkere / Brytere
- Logiske komponenter (AND, NAND, OR, ...)
- Anvendelser
...
08.10.07
Kalkulator:
Grafinfo-boksen (x,y,y') kan nå vha muspekeren manuelt flyttes til ønsket posisjon.
En feil grafnode-plassering ved endring av xy-akser er korrigert.
Detalj-studier av derivasjon med linjer fra gjeldende tangeringspunkt samt fortløpende graftegning av den deriverte funksjonen er implementert.
Studier av approksimerte integral-verdier vha nedre/øvre rektangler er implementert (ikke ferdig programmert for rektangler som berører krysning av 1.aksen).
04.10.07
Kalkulator:
Funksjonaliteten i kalkulator-displayet er forbedret.
Tekstmarkøren følger nå hele tiden gjeldende innsettingspunkt.
02.10.07
Kalkulator:
Korrigerering av en feil i symbolsk derivasjon.
En ny oppgave (sammenheng mellom hastighet og bremselengde) er laget i tilknytning til LMS (minste kvadraters metode, regresjon).
27.09.07
Kalkulator:
Løsninger av ligninger er forbedret slik at uttrykk (2.0*10^2, PI, ...) kan skrives inn for koeffisientene.
I tillegg endres felt-størrelsen for koeffisientene slik at tilgjengelig plass utnyttes.
Meny-systemet er utbedret noe, men fortsatt med store deler uferdig.
Open, Save og Save As i File-menyen vil bli implementert.
Print-menyen er implementert ved at hele eller valgt område av simuleringsvinduet kan skrives ut til ønsket printer.
Kopiering direkte til andre dokumenter (f.eks. Word) er implementert.
10.09.07
Kalkulator:
Oppgaver og hjelpesystem er noe endret i henhold til kalkulatorens nye funksjonalitet.
08.09.07
Kalkulator:
Følgende endringer er utført:
- Funksjonsliste kan vises fra funksjonsanalyseskjemaet
- Enabling av checkbokser fra LMS er korrigert
- xy-informasjonsfeil ved dobbel MinMax er korrigert

Utseendet av funksjonslisteboksen er noe endret.
Bl.a gis det nå mulighet til selv å velge i hvilken f (f1,...,f5) valgt funksjon skal plasseres (default f1).

Funksjoner kan i funksjonsanalyse-skjemaet lagres i funksjonslisten ved klikk på pushbutton 'FuncMeI'.

Slettefunksjonen i funksjonslisteboksen er ikke fullført ennå.
Kun egendefinerte funksjoner skal kunne slettes.
06.09.07
Kalkulator:
Memory-lister finnes nå for:
- Funksjoner
- Statistikk
- Variabler / Aritmetiske uttrykk
- Konstanter

LMS-feil er korrigert.
05.09.07
Kalkulator:
Memory-listen er nå utvidet (fra aritmetiske uttrykk / variabler) til også å gjelde konstanter og funksjoner.
Memory-listen for aritmetiske tall / variabler er i utgangspunktet tom.
Memory-listen for konstanter inneholder i utgangspunktet de mest brukte naturkonstantene og kan suppleres med egendefinerte konstanter.
Memory-listen for funksjoner inneholder i utgangspunktet de predefinerte funksjonene i SimReal og kan suppleres med egendefinerte funksjoner.
Memory-liste for statistikk-funksjoner, lagring til disk og beskrivelse vil følge.
03.09.07
Kalkulator:
En beregningsfeil (som skyldes posisjonsavrunding av visuelle objekter) er korrigert.
Tooltip til memory-liste er utbedret.
02.09.07
Kalkulator:
Memory-funksjonen i SimReal er videreutviklet fra i går.
Nå lagres både aritmetiske uttrykk, beregnede verdier og variabelnavn hvis ønskelig.
Ved fremhenting kan velges hvorvidt aritmetiske uttrykk, beregnede verdier eller variabelnavn skal kopieres til kalkulator-displayet.
Det kan videre velges hvorvidt memory-lagrede elementer skal erstatte eller konkateneres (adderes) til gjeldende innhold i kalkulator-displayet.

Arbeidet med tillatelse til innskriving av aritmetiske uttrykk (og ikke kun tall) i datafelter (eks: argumentverdi for y, nedre/øvre integrasjonsgrense, ...) er påbegynt.
Det gjenstår kun en tilstramming av beregningsnøyaktighet.
01.09.07
Kalkulator:
Memory-funksjonen i SimReal-kalkulatoren er implementert.
Hver gang kalkulator-knappen 'MeI' (Memory In) trykkes, vil innholdet i input-delen i kalkulator-displayet lagres i en liste.
Ved trykk på kalkulator-knappen 'MeO' (Memory Out), vil denne memory-listen vises.
Ved valg av element i memory-listen, vil dette elementet erstatte eller adderes til eksisterende innhold i input-delen i kalkulator-displayet.
Denne memory-listen skal videreutvikles til å gjelde både input- og output-del i kalkulator-displayet.
Videre skal tilsvarende lister utvikles for funksjoner, kommandoer, variabler og konstanter.
27.08.07
Kalkulator:
Parameterisering av kurver i planet gir nå mulighet til å studere to kurver samtidig.
Checkboksen 'Graph' er nå fjernet fra 'Equation'.
Ligninger av typen f(x)=g(x) samt 2 ligninger med to ukjente løses nå automatisk både grafisk og ved regning.
26.08.07
Kalkulator:
I skjemaet for løsning av ligninger er lagt inn et femte valg, hvor det (grafisk og ved regning) gis muligheter til å løse ligninger av type f(x)=g(x).
Checkboksen 'Graph' er fortsatt plassert i skjemaet, men skal etterhvert fjernes i det 2 ligninger med to ukjente samt ligninger av typen f(x)=g(x) alltid løses både grafisk og ved regning.
LMS-skjemaet er korrigert for overføring av manuelle tabell-data.
Endring av akse-verdier er endret slik at all endring nå foregår via 'enhetsverdiene'.
xMin, xMax, yMin og yMax endres umiddelbart og overflødiggjør manuell endring av de sistnevnte.
24.08.07
Kalkulatoren oppdateres flere ganger daglig.
Dette gjelder mindre betydelige deler som fargeendringer, småjusteringer og endring av hjelpesystem/oppgaver som det ikke er noen grunn til å gi noen detaljert beskrivelse av.
Av større endringer kan nevnes LMS (minste kvadraters metode) m/dataoverføring til/fra tabeller, tvungen rett linje gjennom origo hvis ønskelig, samt akseverdier.
SimReal-kalkulatoren kan nåes via parAbel.no og de enkelte parAbel-kurs.
En stand-alone versjon kan lastes ned fra de enkelte kurs.
Det anbefales at en eventuell stand-alone versjon nedlastes jevnlig siden kalkulatoren kommer i ny versjon flere ganger daglig.
17.08.07
Automatisering mht dataoverføring mellom tabeller/funksjoner, simuleringer og LMS (minste kvadraters metode).
Tabeller er tilknyttet beskrivende statistikk.
Endring av kalkulator-farger.
16.08.07
SimReal-kalkulatoren utbedres hver eneste dag.
Div fargeendringer og andre kosmetiske endringer er utført.
To ligninger med to ukjente kan nå parallelt løses analytisk og grafisk.
Minste kvadraters metode (LMS) er nå mer automatisert mht til dataoverføring og funksjonsanalyse.
Tabeller er nå tilknyttet beskrivende statistikk (skal videreutvikles).
12.08.07
SimReal-kalkulator versjon 2.0 er nå tilgjengelig.
Fortløpende videreutvikling/forbedring av kalkulatoren.
Meny- og tooltip-systemet skal videreutvikles.
Rutinen for nullpunktbestemmelse (og dermed skjæringspunktbestemmelse) skal endres.
Geometri og 3D parameterisering skal implementeres.
Viktig med tilbakemelding fra brukere.
11.08.07
Arbeidet med å legge den nye kalkulatoren ut på nettet vil (sammen med hjelpesystem og oppgaver) pågå i dag 11.08.07 og i morgen 12.08.07.
Den nye kalkulatoren vil være tilgjengelig fra mandag 13.08.07.
06.08.07
Den nye versjonen (versjon 2.0) av SimReal-kalkulatoren vil foreligge i løpet av uke 32 (06.08.07-12.08.07).
Følgende hovedendringer er implementert i den nye versjonen:
1. Lynrask kalkulator/graftegning
2. Umiddelbar beregning/graftegning
3. Innebygget sikkerhet mot programstopp
4. Vekselvirkende grafisk og analytisk funksjonsanalyse
5. All funksjonsanalyse i ett enkelt skjema
6. Enkel grafoversikt m/fargeendringsmuligheter
7. Bruk at tooltip

Når kalkulatoren er 'ferdig utviklet', vil den i tillegg til å utføre standardoperasjoner også utføre en mengde nye matematiske operasjoner.
Kalkulatoren kan kobles tett til øvrige deler av SimReal for bl.a. overføring av data til og fra ulike simuleringer, og kan på den måten benyttes i bl.a. modelleringsarbeid.
10.07.07
Arbeidet med omlegging av SimReal til ny versjon har nå pågått siden 20.06.07.
Den nye versjonen vil ha bedre brukervennlighet med renere grensesnitt og bruk av tooltip.
Den nye versjonen vil være mye raskere, samt inneholde større sikkerhet.
Foreløpige tester viser at den nye versjonen er lynrask både i innlasting og bruk.
Ny versjon av SimReal-kalkulatoren vil foreligge før semesterstart høsten 2007.
20.06.07
Arbeidet med omlegging av SimReal til ny versjon av utviklingsverktøyet/programmeringsspråket er i gang.
Med ny versjon av SimReal, vil simuleringene (herunder spesielt kalkulatoren), få en langt bedre ytelse.
08.06.07
Noen simuleringer bør være spill-basert.
Her er et eksempel knyttet til siffer-forståelse: Siffer.
Kjør programmet her.

Det foregår for tiden et kontinuerlig forbedrings-arbeid angående simulerings-galleri og tilknyttede linker.
30.05.07
Vektorer i planet:
SimReal tilbyr nå en egen applikasjon for studier av vektorer i planet.

Kalkulator:
En ny versjon av programmeringsspråket som benyttes i SimReal er nå kommet.
Arbeidet med å utnytte fortrinnene i den nye versjonen av språket er nå påbegynt.
Bl.a. vil nå eksekveringstiden kunne bli forbedret med en faktor opptil 10, hvilket vil få meget stor betydning spesielt for kalkulatoren.
En noe treg kalkulator ved bruk av 'tyngre' funksjoner med tilhørende risiko for eksekveringsstopp vil nå bli utbedret.
21.05.07 (kl 21.30)
Studier av parameteriserte kurver i planet (se nedenfor 21.05.07 kl 11.00) er utvidet til også å omfatte bruk av polar-koordiater.
21.05.07 (kl 11.00)
SimReal-kalkulatoren har nå innebygget muligheter for studier av parameteriserte kurver i planet.
Den nye programmerte transportøren (nevnt nedenfor 18.05.07) er lagt inn i kalkulatoren.
Hjelp angående denne nye transportøren vil følge senere.
MentorKit inneholder fortsatt en eldre versjon av kalkulatoren.
18.05.07
Transportøren som er innebygget i SimReal, blir for tiden omprogrammert.
En test-versjon av denne transportøren er foreløpig lagt inn kun i programmet trekant-trigonometri.
Transportøren er her programmert slik at den kan fungere både som vinkelmåler og lengdemåler.
Ved re-skalering i en simulering, reskaleres automatisk lengdemåler-delen av transportøren.
Både vinkelmåleren og lengdemåleren inneholder en hjelpevektor.
Transportøren kan roteres (vha rotasjonspunkt) og skaleres ved hjelp av bl.a. musehjul.
En spesial-tast (plassert til venstre for opprinnelig lengdemål 0 på transportøren) togler transportør-rotasjon mellom 0 og 180 grader, dette av hensyn til valgbar posisjon av lengde-måleren.
Hjelpe-informasjon om den nye, programmerbare transportøren vil følge senere.
11.05.07
Utbedring av hjelpe-informasjon fra Galleri-sidene.
06.05.07
Matematikk - Trekant-trigonometri:
En feil ved trekant-konstruksjon (all tre sider oppgitt) er korrigert.
En skaleringsfaktor 'Fak' er lagt inn i applikasjonen.
Med denne skalering-faktoren kan trekantene skaleres slik at vi ikke lengre trenger å regne på pixel-nivå.
Måle-instrumentene er omprogrammert for å ta høyde for denne skaleringen.
Eks: Vi ønsker å konstruere en trekant med sidelengder henholdsvis 5, 4 og 3.
På pixel-nivå ville denne trekanten blitt svært liten.
Ved å sette skalerings-faktoren til 50, vil trekanten forstørres med en faktor 50, dvs sidelengdene blir henholdsvis 250, 200 og 150 pixler lange, men måleinstrumentene måler disse fortsatt med lengde 5, 4 og 3.
05.05.07
Matematikk - Trekant-trigonometri:
Programmet 'Trekant-trigonometri' er videreutviklet og inneholder nå følgende fire deler:

1. Egenskaper:
- Vinkelsum
- Medianer m/tyngdepunkt
- Høyder m/ortosentrum
- Midtnormaler m/omsenter
- Vinkelhalveringslinjger m/innsenter
- Eulers linje
2. Måling og beregning av trekant-data i et vilkårlig antall randomiserte trekanter
3. Trigonometri på generelle eller rettvinklede trekanter.
4. Måling og beregning av egendefinerte trekanter.

03.05.07
Matematikk - Trekant-trigonometri:
Programmet 'Trekant-trigonometri' er videreutviklet og inneholder nå også muligheter for trigonometri-beregninger på generelle trekanter ved bruk av bl.a. sinus-setningen og den utvidete pythagoreiske læresetning.
Videre er emnet om trekant-egenskaper forbedret bl.a. ved andre fargevalg.
1: Generering av et vilkårlig antall random trekanter (rettvinklede hvis ønskelig) uten oppgitte data.

2: Generering av et vilkårlig antall random, rettvinklede trekanter hvor (i tillegg til den rette vinkelen) en vinkel / en side eller to sider er oppgitt.

3: Studier av trekant-egenskaper på dynamiske trekanter.
- Vinkelsum: Viser summen av vinklene i en trekant
- Median: Viser medianene og deres felles skjæringspunkt
- Høyde: Viser høydene og deres felles skjæringspunkt
- Midtnormal: Viser midtnormalene og deres felles skjæringspunkt
- Innsenter: Viser vinkelhalveringslinjene og deres felles skjæringspunkt
- Omsirkel: Viser omsirkelen
- Innsirkel: Viser innsirkelen
- Euler linje: Viser Eulers linje

28.04.07
Matematikk - Trekant-trigonometri:
Et nytt matematikk-program er i SimReal laget til bruk innen trekant-trigonometri.
Programmet genererer et vilkårlig antall trekanter hvor det kan utføres målinger/beregninger.

Programmet er to-delt:

1: Programmet genererer et vilkårlig antall random trekanter (rettvinklede hvis ønskelig) uten oppgitte data.

2: Programmet genererer et vilkårlig antall random, rettvinklede trekanter hvor (i tillegg til den rette vinkelen) en vinkel / en side eller to sider er oppgitt.

Under begge de to nevnte punktene kan brukeren vha kalkulator, universalmåleinstrument, transportør, hjelpe-vektorer og trigonometriske beregninger måle/beregne trekantens data (vinkler, sider, omkrets og areal).
Bruker-dataene fylles inn i et eget skjema (enkeltvis eller samlet).
Brukeren kan deretter hvis ønskelig få oppgitt løsningene (enkelt-vis eller samlet).
Hvis brukeren velger å få løsningene oppgitt enkeltvis, vises kun løsninger til de størrelsene som brukeren selv har forsøkt å besvare.
I tillegg vises en liten tilbakemelding på hvorvidt brukerens løsning befinner seg i godkjent løsnings-intervall etter oppgitt feilmargin (denne feilmarginen kan brukeren selv endre i intervallet [0,10] prosent).

Programmet vil i løpet av noen dager i tillegg inneholde del 3 med følgende simuleringer på dynamiske trekanter:
- Vinkelsum i en trekant
- Høydenes skjæring i ett punkt H (ortosentrum)
- Medianenes skjæring i ett punkt M (tyngdepunkt)
- Midtnormalenes skjæring i ett punkt O (omsenter) med omskreven sirkel
- Vinkelhalveringslinjenes skjæring i ett punkt I (innsenter) med innskreven sirkel
- Eulers linje: H,M og O ligger alltid på en rett linje, I ligger noen få ganger på samme linje

Programmet skal videreutvikles, bl.a. skal brukeren kunne legge inn bakgrunnsbilder slik at trening i trigonometriske beregninger kan relateres til mer 'reelle' situasjoner.
Videre skal programmet etterhvert inneholde en del veiledende spørsmål knyttet til de ulike beregningene.
Trigonometri-delen skal etterhvert også inneholde beregninger av ikke-rettvinklede trekanter.
26.04.07
Første-siden i SimReal med tilhørende lenker og etterfølgende sider er oppdatert, og vil bli jevnlig oppdatert i tiden fremover.
25.04.07
SimReal har nå fått en ny første-side.
Ved valg av 'Start SimReal' fra denne første-siden, vises nå et galleri av ikoner tilhørende de enkelte program-deler/simuleringer/fagområder.
Fra dette galleriet kan man bla videre i den hierarkiske strukturen av fag/fagområder.
Bruk av brukernavn og passord er (som tidligere) påkrevd ved start av den første applikasjonen.
Den forrige tekst-menyen kan fortsatt benyttes (velg fra 'Tekst-meny' fra galleriet eller info-siden etter valg av 'Hva er SimReal').

De tre typer vinduer (SMin, SMax og SWin) som kalkulatoren kan vises i, kan nå aksesseres direkte fra den nye første-siden.
- SMin: Kalkulatoren vises i 'normal' størrelse med omliggende tekstlig informasjon.
- SMax: Kalkulatoren vises i et litt større vindu med omliggende tekstlig informasjon.
- SWin: Kalkulatoren vises i et skalerbart vindu uten omliggende tekst.
21.04.07
Kalkulator - Måleteknikk - Topartikkelsystem:
Ny versjon av kalkualatoren er lagt inn i disse tre nevnte applikasjonene.
Tabell-innskrivingsrutinen (Table) er ytterligere forbedret.
Meny-system setter autmatisk på/av ved valg av kalkulator på/av.

Topartikkelsystemet er forbedret.
Masse-bestemmelse av to himmellegemer kretsende rundt hverandre kan nå bestemmes vha:
- Distanse : Masse-bestemmelse ved måling av avstand mellom himmel-legemer og masse-senter
- Periode 1: Masse-bestemmelse av en usynlig planet roterende rundt en stjerne ved måling av bane og periode til stjernen
- Periode 2: Masse-bestemmele av begge massene i en dobbelt-stjerne ved ved måling av baner og periode.
Masse-bestemmelse av doppler-effekt er ennå ikke ferdig.
Topartikkel-systemet gir mulighet til studier av sammeheng mellom perioder, masser og bane-akser.
Systemet er snart ferdigstilt og egner seg som et tema knyttet til 'Den unge forskeren' i de nye fysikk-fagplanene.
20.04.07
Kalkulator - Måleteknikk - Topartikkelsystem:
Ny versjon av kalkualatoren er lagt inn i disse tre nevnte applikasjonene.
Tabell-innskrivingsrutinen (Table) er forbedret.
18.04.07
Kalkulator:
Table (knyttet til grafer og minste kvadraters metode) gir nå muliget til logaritmisk skala på den ene eller begge av x/y-aksene.
Denne logaritme-skalaen er foreløpig kun lagt inn i kalkulatoren samt måle-teknikk.
17.04.07
Kalkulator:
Under minste kvadraters metode er polynomfunksjon av grad null endret til å gi en konstant funksjon som gjennomsnitt av oppgitte y-verdier.
Den samme kalkulatoren er lagt inn i 'Måle-teknikk'.
En del av simuleringene inneholder en eldre versjon av kalkulatoren.

Kalkulatoren vil senere bli utvidet slik gjennomsnittsberegningen ovenfor samtidig vil beregne sum og standardavvik.
Videre skal kalkualatoren endres slik at tabell-verdiene i 'Table' raskt kan endres til sine tilhørende logaritme-verdier.
16.04.07
Simulerings-galleriet er utbedret.
Videre er det fra startsiden lagt ut eksempler på bruksområder i SimReal:
Virtuelt laboratorium, modellering, forelesning, oppgaveløsning, hjemmearbeid, eksamen, forfatterverktøy.
14.04.07
Fra start-siden i SimReal er nå lagt ut to start-muligheter:
- Tekstmeny som tidligere (velg 'Start SimReal Tekstmeny')
- Galleri (velg 'Start SimReal Galleri')

Ved valg av 'Galleri', vises et skjermbilde med ikoner tilknyttet tekst til hver simulering.
Ikonene er orndet i grupper (matematikk, statistikk, fysikk, ...).
Ved valg av en gruppe, vises et nytt skjermbilde med ikoner/tekst, denne gang ordnet i undergrupper.
Slik kan vi velge, grupper/undergrupper hierarkisk ned til laveste nivå (f.eks. Fysikk - Mekanikk - Hastighet/Akselerasjon - Punktpartikkel).
På denne måten blir det forhåpentligvis enkelt å finne frem til ønsket simulering.

Ved klikk på teksten under et ikon, vises et skjermbilde med typisk bilde fra simuleringen (tekstlig forklaring vil følge).
Ved klikk på et ikon, vil tilhørende simulering starte (krever brukernavn og passord første gang SimReal brukes).
12.04.07
En hektisk vinter med mye undervisning.

Astrofysikk:
En simulering med satellitt-baner og to-partikkel system er lagt ut (foreløpig en uferdig prøve-versjon).
Simuleringen gir mulighet til å studere ulike satellitt-baner, planeter og stjerner som går rundt hverandre i baner avhengig av masser og baners eksentrisitet.
Programet er ment å skulle benyttes under temaet 'Den unge forskeren' hvor elever/studenter får i oppgave å bestemme massen av ulike himmel-legemer basert på bane-studier og doppler-effekt.
Nye 'forsker-program' av samme type vil følge (bl.a. studier av fritt fall med og uten luftmotstand).

Et annet program innen astrofysikk som inneholder bl.a. HR-diagram er under utvikling (snart ferdig).


10.01.07
Kalkulator:
I tillegg til funksjons-tabell, kan nå grafer skaleres på to ulike måter:
- Oppgi x-intervall [xStart,xEnd] med tilhørende automatisk beregning av [yMin,yMax].
- Oppgi x-intervall [xMin,xMax] og y-intervall [yMin,yMax].
29.12.06
Kalkulator:
Bruk av tabeller er utvidet (innføring av en pushbutton for overføring av tabell-data fra en funksjon).

LMS (minste kvadraters metode) er utvidet:
Følgende funksjonstyper kan velges:
- Polynomfunksjon av ønsket grad
- Potensfunksjon av formen y=a*x^b
- Eksponensial-funksjon av formen y=a*e^(bx+c)
- Logaritmefunksjon av formen y=ln(a*x)

Etter tegning av LMS-funksjon, kan denne funksjonen hvis ønskelig studeres nærmere (graf, koordinatverdier, max/min, nullpunkter, derivasjon, integrasjon, tabell-verdier osv) ved klikk på pushbutton 'Func'.
LMS-funksjonen overføres automatisk til kalkulator-displayet.
Fjern deretter LMS-vinduet (uncheck 'LMS'), plasser markøren bak funksjons-uttrykket i kalkulator-displayet, og trykk 'Enter' ('Return') på ditt PC-tastatur.
Funksjonen øverføres automatisk til 'f3', grafen tegnes og analysen kan starte.

Symbolsk derivasjon er innført (se 30.09.06).
Unødvendige parenteser/faktorer er foreløpig ikke fjernet.
Den symbolske derivasjon skal videreutvikles med innføring av enklere automatikk (bl.a. automatisk graftegning av den deriverte og dobbelt-deriverte funksjon).

Siden mye nytt er lagt inn i kalkulatoren i løpet av den siste tiden, kan (forut for omfattende testing) uforutsette feil inntreffe.
Derfor er den 'gamle kalkulatoren' lagt inn med en ekstra link.
28.12.06
Kalkulator:
Bruk av tabeller er testet og korrigert.
Pushbutton 'Input Sim' er lagt inn for å kunne overføre simulerings-data til tabellene.
Som tidligere benyttes pushbutton 'Transfer' for å overføre data fra tabellene til LMS (minste kvadraters metode).
Inngang til tabellene kan nå gjøres direkte fra LMS uten å gå veien om en funksjon.
Tabellene kan som tidligere scrolles/gjennomløpes vha scrollbaren, men i tillegg kan nå benyttes pilOpp/pilNed og pageUp/pageDown.
En ny checkboks 'quad1' er lagt inn i graf-vinduet. Denne checkboksen gir mulighet for direkte flytting av origo til graf-vinduets nedre venstre hjørne slik at 1.kvadrant blir dominerende.
Den nye kalkulator-versjonen er også lagt inn i den skalerbare kalkulatoren.
27.12.06
Kalulator:
Kalkulatoren er nå utbedret med muligheter for bruk av tabeller (foreløpig prototyp).
Den nye versjonen av kalkulatoren ligger foreløpig kun under 'Kalkulator' (den skalerbare kalkulatoren er foreløpig ikke oppgradert).

Tabellene kan benyttes til følgende:
Vise sammenhørende verdier mellom x og y for predefinerte eller egendefinerte funksjoner.
Kan manuelt bestemme ønskede x-intervaller.
Kan reskalere grafen etter ønskede x-intervaller.
Kan overføre tabell-data (kan innskrives manuelt) til LMS (minste kvadraters metode).
Tegnet LMS-funksjon kan overføres til egendefinert funksjon og analyseres vha de samme tabellene (regresjon).
Tabellene kan også benyttes innen statistikk-funksjoner.

Påtenkte tabell-forbedringer:
Utheve sammenhengende verdier/posisjoner mellom tabell-elementer og flyttbar node på grafen.
Reskalering av grafen koordinert med tabell-skrolling.
Tilsvarende tabell-verdier for derivert og dobbel-derivert.
Integral-verdier mellom to punkter i tabellen.
Utheve nullpunkter og ekstremalpunkter.
28.11.06
Fysikk:
Litt informasjon for å fortelle at vi på ingen måte har 'sovnet' her nede på Sørlandet.
I SimReal arbeides det for tiden bl.a. med en modul innen astrofysikk.
Les her for å få litt informasjon om denne modulen.
20.10.06
Fysikk:
Arbeidet med simuleringer innen astrofysikk og halvlederteknologi er påbegynt.
05.10.06
Kalkulator:
Håndtering av 'unødvendige' multiplikasjonstegn er utbedret.
Funksjonen gcd(a,b) som gir største felles divisor i a og b er lagt inn (eks: gcd(20,15) = 5).
Symbolsk derivasjon av en vilkårlig egendefinert funksjon er ferdig utviklet, det gjenstår kun oppryddingskode som kan skrive resultatet på en enklest mulig måte.
Den symbolske delen av kalkulatoren er foreløpig ikke lagt ut på nettet.
30.09.06
Ingen av endringene nevnt denne datoen er foreløpig lagt ut på nettet.

Kalkulator:
Arbeidet med symbolske beregninger er i gang.
Symbolsk derivasjon er snart ferdig utviklet.

Eksempel:
Vi taster inn funksjons-uttrykket y = 2xsin(x4)
Fra tidligere kan numeriske beregninger uføres (eks: y(2), y'(2), ...).
Ved å skrive y'(x) eller kun y', vil nå symbolsk derivasjon utføres og gi oss svaret:
y'(x) = 2sin(x4) + 2xcos(x4)4x3 = 2sin(x4) + 8x4cos(x4)

Fysikk / Kjemi:
Den periodiske tabellen med tilhørende atom-modeller er forbedret.
Nå vises hele elektron-fordelingen med nivåene 1s-2s-2p-..... .
19.09.06
Fysikk / Kjemi:
Første versjon av periodisk tabell / molekylstruktur er lagt inn.
Ved bevegelse av musen over den periodiske tabellen, vises tilhørende atom-modell, navn, symbol, atomvekt og elektron-struktur.
Ved valg av molekyler (foreløpig kun ett molekyl) vises en 3-dimensjonal molekylstruktur som kan flyttes, roteres og forstørres.
På samme måte som for den periodiske tabellen, vises informasjon om tihørende atom når musen beveges over molekylet. 13.09.06
Kalkulator:
Kommando-endringer.
12.09.06
Kalkulator:
Kalkulatoren er sikret slik at bruk av 'Return' ('Enter') alltid vil fungere både til beregning av aritmetiske uttrykk, eksekvering av kommandoer og tegning av graf til egendefinerte funksjoner.
Tastene 'EXE' og 'Draw' kan fortsatt benyttes, men de er likeverdige i den forstand at responsen alltid er korrekt uavhengig av brukerens valg av disse tastene.

I input-displayet kan det nå direkte skrives inn egendefinerte funksjons-uttrykk av formen (maksimalt 3 egendefinerte funksjoner, den første kalles y eller f1, de to øvrige kalles henholdvsi f2 og f3):

y = x^2 - 1
y(x) = x^2 - 1
f1(x) = x^2 - 1
f2(x) = x^2 - 1
f3(x) = x^2 - 1

y(2)
f1(2)
f2(2)
f3(2)

y'(2)
f1'(2)
f2'(2)
f3'(2)

Første gang et funksjonsuttrykk skrives inn, vil graf-vinduet automatisk vises.
Klikk på radiobutton f1, f2 eller f3 for å vise grafen(e).
10.09.06
Kalkulator:
Kalkulatoren kan nå direkte utføre både aritmetiske beregninger, kommandoer og graf-tegning av egendefinerte funksjoner ved trykk på PC'ens 'Return'-tast (linjeskift) (enklere istedet for bruk av henholdsvis 'EXE'-tast og 'Graf'-tast).
Arbeidet med hurtigere respons ved operasjoner på egendefinerte funksjoner er påbegynt.
03.08.06 - 08.09.06
Samtlige simuleringer er oppgradert.
Kalkulator er oppgradert (ny versjon ligger foreløpig kun under 'Kalkulator').
Nye taste-lag er implementert.
De enkelte taste-lagene kan nåes direkte fra kalkulatorens funksjonstaster.
02.08.06
Følgende simuleringer er oppgradert:
- 0412 Fysikk: Generell bølge-simulering
- 0201 Statistikk: Kombinatorikk
- 0401 Statistikk: Sannsynlighet - Kast med en terning
- 0402 Statistikk: Sannsynlighet - Kast med to terninger
- 0403 Statistikk: Sannsynlighet - Kast med to terninger
- 0501 Statistikk: Betinget sannsynlighet - Pirquetprøve
- 0701 Statistikk: Sannsynlighetsfordeling - Binomisk
Samtlige simuleringer (med hjelp og oppgaver) vil foreligge i ny versjon innen 15.08.06
01.08.06
Følgende fysikk-simuleringer er oppgradert:
- 0101 Hastighet - Luftputebenk
- 0102 Akselerasjon - Luftputebenk
- 0103 Hastighet - Akselerasjon - Punktpartikkel
- 0104 Hastighet - Akselerasjon - Cycloide
- 0105 Hastighet - Akselerasjon - Joystick
- 0106 Newtons lover
- 0107 Energi - Bevegelsesmengde
- 0201 Enkel harmonisk svingning - SHM
- 0301 Refleksjon - Brytning - Snells brytningslov
- 0401 Puls og bølger
- 0405 Piano m/grunntoner og overtoner
- 0406 Svevning
- 0407 Interferens med to bølgekilder
- 0501 Ladning - Elektrisk felt
- 0502 Elektrisk krets
- 0601 Kjernefysikk - Desintegrasjon
30.07.07
Kalkulator:
Kode-omorganisering pga effektiviseringshensyn med tilhørende endring av derivasjonsberegning.
Umiddelbar graf- og node/derivasjonsberegning ved parameter-endring.
29.07.07
Kalkulator:
Korreksjon i derivasjonsberegning etter omdefinering av predefinert parabel-funksjon.
Kode-omorganisering pga effektiviseringshensyn.
28.07.06
Kalkulator:
Korreksjon i integrasjonberegning ved normalfordelingsfunksjonen.
27.07.06
Kalkulator:
Parameter-symboler er tilpasset de enkelte funksjonene.
23.07.06
Kalkulator:
Akse-verdiene beholdes alltid i graf-vinduet ved skrolling.
22.07.06
Kalkulator:
Akse-verdier er satt på som default ved start av graftegning.
Skrolling kan utføres enten vha mus eller ved direkte innskriving i datafelt.
Alle mulige graf-intervaller med tilhørende akseverdier kan vises.
Alternativt kalkulator-tastatur er tillagt funksjonalitet.
21.07.06
Kalkulator:
Testing av ulike strategier for implementering av rekker.
Foreløpig ingen implementering.
20.07.06
Kalkulator:
Parameterutbedring i statistikk-funksjoner.
Nye predefinerte funksjoner og operatorer (hyperbolske funksjoner, mod (rest ved heltallsdivisjon), % (rest ved heltallsdivisjon), ! (fakultet), | (binomial-koeffisient (n|k))) er implementert.
19.07.06
Kalkulator:
Samtlige av de innlagte statistikk-funksjonene (bortsett fra multinomisk og gamma) er implementert.
Noden kan (i tillegg til egendefinerte og predefinerte funksjoner) benyttes til koordinat-bestemmelse både for kontinuerlige og diskrete statistikk-funksjoner.
Antall desimaler som vises ved statistikk-funksjoner er økt.
For predefinerte funksjoner er default-parametrene (A,B,C,...) skiftet ut med mer vanlige parameter-symboler i samsvar med fagbøker.
Grensesnittet ved graf-tegning er ytterligere forbedret, graf-operasjoner er samlet i tre grupper:
- Parameter-verdier
- Graf-omåde operasjoner
- Funksjons-operasjoner
18.07.06
Kalkulator:
Noen av de uferdige statistikk-funksjonene nevnt 17.07.06 er implementert.
Arbeidet med å tilpasse funksjons-parametre til størst mulig grad av likhet med fag-bøker er påbegynt.

17.07.06
Kalkulator:
Grensesnittet ved graf-tegning er ytterligere forbedret, nå finnes flere lag av predefinerte funksjoner.
En pushbutton gir mulighet for skift mellom disse lagene.
Foreløpig finnes to lag (grunnarbeidet for et vilkårlig antall lag er ferdig utarbeidet):
1. 3 egen-definerte funksjoner + 10 predefinerte funksjoner
2. 3 egen-definerte funksjoner + 10 statistikk funksjoner

Predefinerte funksjoner:
- linje
- parabel
- hyperbel
- ln
- log
- e^x
- a^x
- sin
- cos
- tan

Predefinerte statistikk fordelingsfunksjoner (ikke alle implementert ennå, men grunnarbeidet er ferdig):
- uniform
- indikator
- binomial
- multinomisk
- geometrisk
- hypergeometrisk
- poisson
- eksponensial
- gamma
- normalfordeling

I tillegg til grafisk fremstilling av disse funksjonene, finnes statistikk-funksjoner/kommandoer for kombinatorikk.
For egen-definerte funksjoner kan alle typer funksjoner av en variabel skrives inn (flervariable vil komme).
Alle funksjonene kan parameter-endres (med inntil 9 parametre) enten vha en skrollbar eller direkte innskriving i datafelt.

Statistikk-funksjonene kan også skrives direkte inn i displayvinduet enten som kommandoer eller som funksjoner.
Funksjoner gir muligheter for nesting i et vilkårlig antall nivåer, kommandoer kan foreløpig ikke nestes.
Kommandoer finnes også for bl.a. derivasjon og integrasjon, samt at disse også kan skjema-innskrives.
Skjema-innskriving vil også etterhvert implementeres for statistikk-funksjonene.

Med de relativt store kalkulator-endringene som pågår for tiden, vil en del av kontrollmekanismene fortsatt være uferdige.
12.07.06
Kalkulator:
Grensesnittet ved graf-tegning er vesentlig endret, dette for å øke brukervennligheten.
Grafvinduet kan nå enklere skrolles, skaleres og endre plassering av node-informasjon.
Skrolling gjøres direkte vha musen.
Skalering gjøres direkte vha enhets-innskriving på aksene.
Node-informasjon flyttes enkelt vha musen.
Parametersetting kan gjøres direkte i et datafelt eller kan (i enkle tilfeller) settes vha en skrollbar.
En ny tast på kalkulatoren gir direkte tilgang til grafvinduet uten å gå veien om menyen i displayvinduet.
11.07.06
Kalkulator:
Predefinerte grafer benytter default-parametre, slik at 'rimelige' grafer vises umiddelbart.
Statistikk-delen er påbegynt.
- Graf for normalfordelingskurven N(my,sigma) inkludert parameterendring / verdiberegning.
- Statistikk-kommandoer for fakultet, s-utvalg fra n-populasjon, binomial-koeffisient, sannsynlighetsfordelinger (binomisk, geometrisk, hypergeometrisk, poisson, normalfordeling).
07.07.06
Checkboksen 'PrA' i toolbaren gir mulighet for innramming av ønsket utskriftsområde.
05.07.06
SimReal inneholder et universalmåleinstrument.
Tidligere er i tillegg innlagt noen spesialmåleinstrumenter (linjal, transportør).
Nå er også en stoppeklokke innlagt.
I tillegg til å måle tidsintervaller, kan stoppklokken benyttes til å styre ulike prosesser.
04.07.06
Kalkulator:
3-dimensjonal rotasjon vha musen av vektor-addisjon/multiplikasjon i rommet.
03.07.06
3-dimensjonale rotasjons-objekter.
Brukeren kan vha av musen foreta ulike rotasjoner av 3-dimensjonale objekter.
Foreløpig er dette kun en testversjon.
Implementert som en test av 3-dimensjonal rotasjon av ulike molekylstrukturer.
30.06.06
Kalkulator:
Mathematica-lignende kommando-implementering.
Flere av kommandoene er koblet til skjema-utfylling og/eller visuell fremstilling.
Eks: Integrasjon kan utføres på tre måter:
1. Direkte display-innskriving av integrasjons-kommando Integrate[expr,xMin,xMax].
2. Direkte skjema-utfylling hvor integrasjonssymbolet vises i displayet.
3. Grafisk fremstilling hvor integrand og integrasjons-grenser kan endres visuelt.
Utskrift- og kopieringsmuligheter til printer og dokumenter.
Korrigering av kalkulatorfeil.