Læringsstiler: VASK: Visuell, Auditiv, Skriv og les, Kinestetisk eller taktil
 1. Visuell
  Noen mennesker er mer visuelle enn andre, og lærer raskere når de kan betrakte noe eller se på bilder.
  De liker å streke under eller markere tekst med farge.
  De liker diagram og bilder.
  De lærer best når ting blir vist og illustrert.
  Den visuelle studenten bør legge vekte på å visualisere det som skal læres og reflektere gjennom mentale bilder.
 1. Auditiv
  Andre er mer auditive.
  De lærer bedre ved å lytte til andre mennesker enn å lese en tekst.
  Disse bør være særlig nøye med å gå på forelesninger, lytte til lydopptak, diskutere med andre m.m.

  Den auditive studenten kan gjerne lese teksten høyt for seg selv, eller formulere ordene taust med leppebevegelser.

 1. Skriv og les
  Den vanligste læringsstilen i den tradisjonelle skolen er 'Skriv og les'.
  De foretrekker å lese, notere, lage lister og skrive definisjoner.
  Ofte kombineres dette med en eller flere av de andre stilene.
 1. Kinestetisk
  Andre er mer kinestetiske eller taktile, og lærer best hvis de kan bevege seg, bruke kroppen eller berøre noe på en eller annen måte.
  Den kinestetiske studenten bør kombinere refleksjon og bevegelse.
  Gå gjerne en tur og tenk over det du har lest, sett eller hørt.

  Som det går fram i mnemoteknikken, aktiverer man hjernen gjennom følelser.
  Reflekter over de følelsene du får når du leser teksten.
  Jo flere sanser du bruker for å lære, desto flere felt i hjernen aktiveres.
  Dette er vesentlig for forståelsen.

  I noen tilfeller er læreren flink til å bygge opp et variert læringsmiljø. Hvis ikke det er tilfelle, må studenten i størst mulig grad bli seg bevisst hvordan han eller hun lærer best, og bygge opp sitt eget læringsmiljø.
TilbakeTilbakeFortsettFortsett
Studiestrategi og studieteknikk
Student? Jeg?
Motivasjon
Uavhengig?
Akademikere
Kunnskap
Strategier
Leseteknikk
Mnemoteknikk
Læringsstiler
Bli stjerne!